Samenwerking Kansfonds en provincie Fryslân vruchtbaar

 26-05-2021 LEMMER – De samenwerking van Stichting Kansfonds en de provincie Fryslân om de sociale leefbaarheid te vergroten blijkt ‘poerbêst’ te werken. Sinds de start van de samenwerking op 1 mei vorig jaar werden al acht projecten ondersteund met ruim 200.000 euro. Daarvan droeg de provincie 100.000 euro bij. Ook in het komende jaar wordt dit bedrag vrijgemaakt in de aanpak van discriminatie en eenzaamheid.

Het geld is afkomstig uit de regeling ‘Fûns Lok op ien’ dat projecten steunt voor mensen voor wie actieve deelname in de samenleving niet altijd vanzelfsprekend is. Het gaat daarbij om projecten die eenzaamheid en discriminatie tegengaan en/of de positie verbeteren van mensen die zorg nodig hebben. Kansfonds beoordeelt de projectvoorstellen en biedt in de meeste gevallen extra financiering: Zes van de acht projecten ontvangen aanvullende financiering. Gedeputeerde Douwe Hoogland: “In feilige sosjale omjouwing en sosjale kontakten drage by oan it loksgefoel en in brede wolfeart yn Fryslân. It is hertferwaarmjend om te sjen dat der in protte minsken en organisaasjes binne dy’t harren hjirfoar ynsette”.

Van was- tot maatjesprojecten
Tot de gefinancierde projecten hoort onder andere het project ‘De Wringer’ dat in Franeker werd opgezet voor mensen die zelf de was niet meer kunnen doen en op dat vlak extra zorg nodig hebben. De vrijwilligers wassen ook de kleding voor een tweedehands kledingwinkel voor minima.

Ook werd subsidie verleend aan St. Present Noordwest-Fryslân voor het project ’Sociaal Tuinieren’. Dit vrijwilligersproject richt zich op mensen die geen sociaal netwerk hebben en zelf hun tuin niet meer kunnen onderhouden. Ook werd een maatjesproject voor mensen met een verstandelijke beperking opgezet en werd een project gesteund dat het sociale isolement van jonge statushouders opheft door hen te koppelen aan een student als maatje om mee op te trekken. In alle gevallen gaat het om projecten die de sociale leefbaarheid van Fryslân versterken en zo bijdragen aan de brede welvaart in de provincie.

Digitale start
Omdat de informatiebijeenkomst bij de lancering van het Fûns Lok op ien’ vanwege de Coronapandemie niet kon doorgaan, zijn 70 Friese maatschappelijke organisaties – die actief zijn in het sociaal domein – actief benaderd in een digitale bijeenkomst. Dat leidde in de eerste twaalf maanden tot de acht gefinancierde projecten. In totaal werden vanuit de samenwerking elf projecten gefinancierd.