Klimaatfonds voor de landbouw

03-05-2021 LEMMER – De uitstoot van broeikasgassen moet sneller omlaag om de Klimaatdoelen van Parijs te halen. De landbouwsector is één van de sectoren die hieraan een belangrijke bijdrage kan leveren. Om de sector te steunen lanceren drie partijen samen het Klimaatfonds voor de landbouw. Het fonds is gericht  op financiering van projecten die bijdragen aan de realisatie van de doelen van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) vanuit het Klimaatakkoord. De focus ligt op projecten die gericht zijn op verduurzaming van de landbouw en het behoud van biodiversiteit.

Nederland heeft met het Klimaatakkoord getekend voor een flinke reductie van de uitstoot van broeikasgassen, onder andere CO2. Om deze ambities op het eigen werkterrein waar te maken, heeft het ministerie van LNV een garantie afgegeven om een Klimaatfonds voor het LNV-domein op te zetten. Het Klimaatfonds financiert bedrijven die zich inzetten voor duurzame landbouw en landgebruik en zo uitstoot reduceren op hun bedrijf. Hierbij kan het gaan om onder andere het beperken van methaan- en ammoniakuitstoot, duurzame energieoplossingen en het vastleggen van CO2. Zo kan een project gericht op het voorkomen van inklinking in het veenweidegebied er onder vallen, maar ook agrarische innovaties die een forse besparing van CO2-uitstoot opleveren.

De doelstelling voor het Klimaatfonds voor de landbouw is de reductie van broeikasgassen, berekend naar een CO2-reductie van 2 megaton. De financieringen zullen worden verstrekt aan bedrijven die voldoen aan de voorwaarden. De benodigde middelen voor het fonds van 70 miljoen euro komen van twee banken. Het Klimaatfonds voor de landbouw gaat begin mei 2021 officieel van start. Vanaf die datum kunnen bedrijven die een financieringsaanvraag doen contact opnemen met het Nationaal Groenfonds. Op basis van hun businessplan en de te verwachten emissiereductie of -opslag van CO2 wordt dan bekeken of zij in aanmerking kunnen komen voor financiering.