LTO en BoerenNatuur: ‘Circa 35 geschikte maatregelen voor ecoregeling’

03-07-2021 LEMMER – De afgelopen 2 jaar hebben agrarische collectieven en LTO in 7 pilots gewerkt aan ideeën voor de invulling van het Europese Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) vanaf 2023 in Nederland.  Zij concluderen dat regionaal maatwerk, kennis, keuzevrijheid voor de boer en beloning naar prestatie het mogelijk maken om de landbouw verder te vergroenen. De ervaringen uit de pilots zijn door LTO Nederland en BoerenNatuur gebundeld in een eindrapport. Ze zien circa 35 geschikte maatregelen voor een Nederlandse ecoregeling.

In zes gebiedspilots en een landelijke pilot hebben 19 agrarische collectieven en LTO Nederland samengewerkt. Bijna 500 boeren namen maatregelen op hun bedrijf met het oog op de biodiversiteit, het landschap, de bodem, de waterkwaliteit of het klimaat. Dit waren zowel boeren met als zonder contracten voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer.

De focus lag in de pilots op een effectieve, werkbare en toegankelijke invulling van de ecoregeling, een nieuw onderdeel van het GLB. Dit is een landelijke regeling met maatregelen voor bodem, water, klimaat, biodiversiteit en landschap. Boeren kunnen hieraan vrijwillig deelnemen en vergroeningsmaatregelen selecteren uit een keuzemenu, beloond met een aparte hectarevergoeding.

Binnen de pilots zijn circa 35 maatregelen geïdentificeerd die geschikt zijn voor de ecoregeling. Ook zijn enkele werkbare puntensystemen ontwikkeld voor de ecoregeling. In deze systemen worden regionaal maatwerk, keuzevrijheid voor de boer, belonen naar prestatie en sturing op een effectieve inzet gecombineerd.

Voor een breed draagvlak en een effectieve uitvoering van maatregelen is het belangrijk  dat er praktische kennis-op-maat beschikbaar is over de beschikbare vergroeningsmogelijkheden. De agrarische collectieven zijn gemotiveerd om deze rol samen met andere partijen in de regio op te pakken.

BoerenNatuur en LTO Nederland doen tevens aanbevelingen voor een goede kruisbestuiving tussen de ecoregelingen en het agrarisch natuurbeheer. de ervaringen uit de pilots zijn de afgelopen maanden onder de aandacht gebracht van het ministerie van LNV en de provincies. Zij schrijven aan het Nationaal Strategisch Plan met de Nederlandse invulling van het GLB vanaf 2023.