Meer tijd voor nieuwe ronde Natura 2000-plannen

29-09-2021 LEMMER – De eerste beheerplanperiode van elf van de Fryske Natura 2000-gebieden loopt af. Voor het evalueren van de huidige en het opstellen van de nieuwe plannen is meer tijd nodig. Daarom worden de nu geldende beheerplannen met zes jaar verlengd. Dit biedt ook de mogelijkheid om aan te sluiten bij de nog op te stellen gebiedsplannen die zich richten op het verlagen van de stikstofuitstoot in Natura 2000-gebieden.

Het gaat om de Natura 2000-gebieden Alde Feanen, de Deelen, Van Oordt’s Mersken, Wijnjeterper Schar, Bakkeveense Duinen, Rottige Meenthe & Brandemeer, de duinen van Vlieland, Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog en het Lauwersmeergebied. Voor het Lauwersmeergebied heeft ook provincie Groningen ingestemd met het besluit om te verlengen. De nu geldende einddata van de plannen schuiven zes jaar op. Als een nieuw beheerplan eerder klaar is, vindt de vaststelling ook eerder plaats. Tot die tijd lopen het beheer en eventuele maatregelen uit de eerste periode gewoon door.

Nieuwe ontwikkelingen
Deputearre Douwe Hoogland: “As kolleezje meie wy de behearplannen ien kear mei maksimaal seis jier ferlinge. Dat bart op lanlik nivo wol faker. Wy hawwe de kar makke dat ek te dwaan foar dizze behearplannen, sadat wy foldwaande tiid hawwe om de no jildende plannen soarchfâldich evalueare kinne, mar ek om de nije behearplannen yn goed oerlis en yn gearwurking mei de belutsen partijen te meitsjen. It ús de kâns om nije ûntwikkelingen lykas it lanlike Programma Natuur in plak te jaan yn de nije behearplannen. Ek kinne wy in keppeling meitsje mei de noch op te stellen gebietsplannen. Yn dy plannen komme maatregels te stean dy’t nedich binne om de stikstofútstjit yn in gebiet te ferleegjen. De provinsjes krije oant medio 2023 de tiid om dy plannen op te stellen. Op dy manier kinne wy yn ien kear goed besjen hoe’t wy de kwetsbere en bysûndere natuer beskermje en fersterkje kinne.”

Unieke natuur
Natura 2000 is een netwerk van unieke, beschermde natuur in Europa. In Fryslân liggen twintig Natura 2000-gebieden, waarvan een aantal deels ook in andere provincies. Per Natura 2000-gebied is er een beheerplan waarin staat welke bijzondere soorten en leefgebieden beschermd worden en hoe dat gebeurt.

Het is mogelijk om een bezwaar in te dienen tegen het besluit om de beheerplannen met zes jaar te verlengen. Dat kan van 7 oktober tot en met 17 november.