Meer weidevogels in Fryslân: “It kin noch”

03-10-2021 LEMMER – De komende jaren moet het aantal broedende grutto’s groeien naar 10.000 paren in 2030. Die ambitie staat beschreven in de Nota Weidevogels die vandaag naar Provinciale Staten is gestuurd.

“It kin noch”, zegt gedeputeerde Douwe Hoogland. “De need is heech en wy moatte der mei ús allegear ôfgryslik hurd oan lûke. Mar ik haw der fertrouwen yn dat wy mei dizze oanpak de delgeande line omdraaie kinne nei in opgeande line. Dat is wichtich, want greidefûgels binne in kearnûnderdiel fan it Fryske lânskip en moatte dat ek bliuwe. Dêr sette wy ús foar yn.”

Drietrapsraket
Het nieuwe beleid bestaat uit drie, elkaar opvolgende fasen. Om te beginnen is dat de provinciebrede basiszorg voor weidevogels in het landelijk gebied. Het gaat om maatregelen zoals de inzet en ontwikkeling van technische hulpmiddelen zoals drones om nesten en kuikens te beschermen, en het voortzetten van de vrijwillige vogelbescherming en monitoring in het landelijk gebied, dus ook buiten weidevogelkerngebieden.
Vervolgens komt het (agrarisch) natuurbeheer in de weidevogelkerngebieden. Naast de basiszorg horen daar ook uitvoeringsmaatregelen bij. Bijvoorbeeld het verhogen van waterpeilen, de ontwikkeling van kruidenrijk grasland en de uitvoering van weidevogeldoelen binnen het Natuurnetwerk Nederland.
De derde stap is het creëren van grote, samenhangende ‘weidevogelplusgebieden’ zoals beschreven in het Aanvalsplan Grutto. Die bestaan uit de huidige weidevogelkerngebieden, maar dan aan elkaar gekoppeld en met een nog sterkere focus op hogere waterpeilen, kruidenrijk grasland, beweiding, plasdras, openheid en rust. Buiten de drie fasen blijft de inzet op onder meer het beheer van roofdieren die nesten, kuikens en volwassen vogels eten, voorlichting en educatie en monitoring en onderzoek volop doorgaan.

Uitbreiding huidig beleid
De Nota Weidevogels 2021 – 2030 is gemaakt op basis van de evaluatie van de huidige weidevogelnota, het Aanvalsplan Grutto, de petitie Fryslân Greidefûgellân, en in nauwe samenwerking met het Olterterpoverleg en andere partners. Voor de uitwerking van de nota koos Provinciale Staten in april voor de variant die zich richt op het omkeren van de neerwaartse trend in weidevogelaantallen naar een stijgende lijn. In de nieuwe nota is invulling gegeven aan die wens door het huidige beleid te verbeteren en uit te breiden, en door direct uitvoerbare en meetbare maatregelen op te nemen. De Staten besluiten op 21 november over het vaststellen van de nota.