Nannewiid – Over 10 jaar met droge voeten naar de overkant lopen

10-11-2021 OUDEHASKE – Het Nannewiid: een “bjusterbaarlik plakje “ voor natuur en mens. Willen we niet over tien jaar met droge voeten naar de overkant lopen is actie nodig. Daarom is het integraal gebiedsplan
Nannewiid opgesteld. Het plan gericht op ontwikkeling van zowel natuur en recreatie is ontstaan
op initiatief van de Stichting Nannewiid e.o. en tot stand gekomen in een intensief participatie
traject met de Mienskip, Staatsbosbeheer, het Wetterskip, gemeente de Fryske Marren en de
provincie Fryslân. Witteveen & Bos heeft het proces begeleid en het plan opgesteld.

Sinds 2016 zijn de betrokken partijen actief om de paradox van het Nannewiid op te lossen. De
waterkwaliteit is beter dan ooit, waardoor het gebied unieke natuurkwaliteiten heeft ontwikkeld.
Echter door slib en waterplanten is het meer niet meer toegankelijk voor recreatieve activiteiten als
zwemmen en zeilen. De ambitie van de Stichting is met een integraal gebiedsplan de balans weer te
herstellen en zowel de natuur als de recreatie te verbeteren. Immers niets doen is geen optie!

In diverse ateliers en werksessies, (met stakeholders, inwoners, ondernemers, Dorpsbelangen uit
Oudehaske, Sintjohannesga, Rottum en Haskerhorne) zijn zowel belangen en waarden als ideeën,
wensen, kansen en knelpunten ingebracht. Daaruit zijn vier breed gedragen leidende principes
voortgekomen voor de ontwikkeling van het toekomstperspectief.
– Voorzieningen en ontwikkelingen moeten passen bij de aard en schaal van het gebied
– In het gebied is sprake van een zonering die de natuur en de verschillende functionaliteiten
optimaal ruimte biedt
– Het Nannewiid wordt sterker verbonden met de omgeving
– Benutten en aansluiten bij ontwikkelingen in- en rond het gebied

Aan de hand van die principes zijn alle ingebrachte ideeën en wensen getoetst en in kaart gebracht.
Dit heeft geresulteerd in een Toekomstperspectief aan de hand van drie ambitieniveau:
1. Rûntsje Nannewiid
De eerste ambitie is de gebruiksmogelijkheden van het water te herstellen en
natuurwaarden te versterken.
– Weer bevaarbaar maken van het meer
– Verlanding westoever
– Uitbreiding routes wandelen en fietsen
– Nieuwe activiteiten en beleving rond de oevers
– Versterken ecologische verbindingszones naar Easterskar en De Deelen.

2. Natuurlijke schil
Vanuit een sterk gebiedscollectief ontstaat een verbreding van initiatieven. De schil rondom
het Nannewiid transformeert en er ontstaan nieuwe financiële impulsen om op te kunnen
schalen (inclusief de punten van 1. Rûntsje Nannewiid)
– Zachte overgang landbouw natuur
– Duurzame energie (bv aquathermie, dorpsturbine)

3. Knoop in een netwerk van natuur en recreatie
Inspelen en aanhaken op toekomstige ontwikkelingen. Natuur, recreatie, energie,
verkeersveiligheid, woningbouw, klimaatadaptatie, waterberging en transitie van de
landbouw worden verenigd in het gebied dat een nieuwe aantrekkingskracht heeft op
ecologische bewuste bewoners, ondernemers, recreanten, natuurliefhebbers, jong en oud.
Met nieuwe routes voor mens en dier is het gebied toegankelijk en sterk verankerd in de
omgeving. (Inclusief de punten van 1. Rûntsje Nannewiid en 2. Natuurlijke Schil)
– Natuur-inclusieve landbouw
– Uitbreiding en omleggen van routes
– Uitbreiding recreatie aan de Badweg
– Nieuwe ecologische waterwijk

Hoe verder?
Samen met de stakeholders wordt nu verkend hoe dit plan verder te ontwikkelen. Daarbij is de
gedachte om eerst de vijf meest gewenste maatregelen uit te werken naar concrete
uitvoeringsplannen. Tegelijkertijd is het streven om met het gebiedsplan aan te haken bij de nog vast
te stellen Omgevingsvisie en het programma Recreatie en Toerisme van de gemeente De Fryske
Marren, die alle twee binnenkort in procedure worden genomen.
Staatsbosbeheer, de gemeente De Fryske Marren, de provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân vinden
dit plan een waardevol maatschappelijk initiatief en willen samen met de Stichting de haalbaarheid
van de verschillende maatregelen en scenario’s verder onderzoeken. De Stichting heeft dan ook
vertrouwen dat deze partijen hun verantwoordelijkheid nemen en geloven in een actieve participatie
van alle stakeholders.