Natuer mei de mienskip doet serieus aanbod aan Provincie

04-12-2021 JOURE – Natuer mei de Mienskip, een samenwerking tussen 11 organisaties, zoekt met de grondeigenaren naar manieren om het Friese deel van het Natuurnetwerk Nederland (NNN) af te maken. De organisatie heeft de pilotfase afgerond en wil verder. Afgelopen donderdag deden zij daarom een aanbod aan de provincie om met 1.500 hectare aan de slag te gaan.

Een groen Fryslân, waar het goed gaat met de biodiversiteit en waar het goed boeren is. Dat is waar Natuer mei de Mienskip (NmdM) voor staat. De ambitie van NmdM is om het Friese deel van het NNN te realiseren in uiterlijk 2027. Omdat nog niet al het budget en benodigd instrumentarium daarvoor beschikbaar is richt het bod van NmdM zich op het realiseren van tenminste 500 hectare functiewijziging en 1000 ha inrichting.

De kosten hiervan bedragen ongeveer € 36 miljoen. Daarbij is uitgegaan van actuele normbedragen per ha voor functiewijziging en inrichting met daarbij behorende reguliere kosten, conform het rekenmodel van de provincie. Om een organisatie op te zetten, die in staat is de taak uit te voeren, is er geld nodig voor de gebiedsteams en de programmaorganisatie. NmdM heeft hiervoor 13 fte berekend.

Evaluatierapport: zinvol om door te gaan
Het is zinvol om door te gaan met de vernieuwende aanpak van natuurontwikkeling via Natuer mei de Mienskip. Dat is de conclusie van het evaluatierapport ‘Kansen voor natuur en landbouw’ over NmdM. De evaluatie gaat over de periode 2018 tot de zomer van 2021. “Natuer mei de Mienskip voldoet aan vijf van de zes evaluatiecriteria die door de provincie Fryslân zijn vastgesteld“, aldus rapporteur Thijs Harmsen. Het belangrijkste criterium is dat er zicht is op de realisatie van 1050 hectare natuur met de vernieuwende aanpak van NmdM.

“We staan nog aan het begin, maar wat we in de pilotfase wel hebben kunnen laten zien dat er veel potentie is.”- Wendy Zuidema, Wetterskip Fryslân

De pilot ‘Tsjoch op! (kom op! in het Fries) had als doel het realiseren van het NNN door kleine initiatieven van agrariërs en andere grondeigenaren te ondersteunen. Inmiddels zijn er 32 initiatieven ingediend die een bijdrage kunnen leveren. Zeven zijn in uitvoering. In potentie is hiermee 208 ha natuur te realiseren.

In het pilotgebied Burgumer Mar en De Leien heeft een verkenner zich in eerste instantie vooral gericht op het kleinere gebied Swartfean. In streekbijeenkomsten en keukentafelgesprekken zijn de mogelijkheden verkend voor natuurontwikkeling. De streek staat er positief in. De totale opgave in dit gebied is nog 464 ha Natuurnetwerk Nederland. De opgave is nu nog 125 hectare. Daarvan is 49 in planvorming met het gebied.

Nieuwe tools en fondsen
Een belangrijk onderdeel van de hulp die Natuer mei de Mienskip wil bieden, is het aanreiken van ark (instrumenten/gereedschap/tools). Een werkgroep binnen Natuer mei de Mienskip ontwikkelde een ‘Arkbak’ met mogelijkheden om de realisatie van nieuwe natuur te bespoedigen of te vergemakkelijken. Er zijn 31 tools getoetst, hiervan zijn er 16 tools verder uitgewerkt en onderzocht met cases. In totaal zijn er 7 nieuw of nieuw voor Friesland.

Ook heeft NmdM onderzocht welke fondsen en subsidies een bijdrage kunnen leveren aan natuurontwikkeling. Er is een POP-subsidie van €1,3 miljoen in aanvraag en €0,4 miljoen gerealiseerd voor de GLB-pilot samen met Tsjoch op! en het veenweideprogramma. NmdM ziet kansen voor het binnenhalen van nog ongeveer 7 tot 17 miljoen euro aan fondsen t/m 2027.

Wat is Natuer mei de Mienskip?
In 2019 heeft een aantal natuur- en landbouworganisaties het initiatief genomen om de uitvoering op een nieuwe wijze te realiseren met als doel: meer draagvlak en een grotere maatschappelijke meerwaarde. Dit initiatief vond plaats onder de vlag Natuer mei de Mienskip (afgekort: NmdM). De koers die de maatschappelijke organisaties daarbij voor ogen hadden, werd opgenomen in het Koersdocument Natuer mei de Mienskip (2019) met daarin het aanbod voor de aanleg van 1050 ha binnen hetzelfde budget. Om de ideeën goed te kunnen testen werden enkele voorbeeldprojecten (‘pilots’) in gang gezet.