Natuurorganisaties bepleiten extra maatregelen in waterbeleid

10-06-2021 LEMMER – Op basis van internationale afspraken via de Europese Kaderrichtlijn Water moet het Nederlandse water in 2027 schoon en gezond zijn. Dat gaat met het huidige beleid en tempo van uitvoeren niet lukken volgens Natuurmonumenten, Waddenvereniging, Natuur & Milieu, LandschappenNL, Wereld Natuur Fonds en Vogelbescherming Nederland. Zij roepen minister van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat op snel extra maatregelen te nemen.

De kwaliteit van het Nederlandse water neemt op diverse plekken niet toe of zelfs af. De doelen zijn nog niet in zicht blijkt  uit de Nationale Analyse Waterkwaliteit van het Planbureau voor de Leefomgeving en de vorige week gepubliceerde Staat van Ons Water.

Zowel planten- als diersoorten hebben te lijden onder verdroging. Doordat het water snel wordt afgevoerd naar zee leidt dat onnodig tot grondwatertekorten in het land, ook in combinatie met grondwateronttrekkingen. In Noord-Brabant bijvoorbeeld wordt de grondwatervoorraad jaarlijks met circa 260 miljoen m3 water aangevuld, terwijl de jaarlijks onttrekking ongeveer 290 miljoen m3 water bedraagt.

De Kaderrichtlijn Water verplichtte Nederland om in 2015 de waterkwaliteit in een goede toestand te laten verkeren, maar dit werd tweemaal uitgesteld. Nu is 2027 het ultimatum.  Niet handelen kan leiden tot een impasse vergelijkbaar met de uitspraak van de Raad van State over stikstof in 2019, stellen de natuurorganisaties. Ze roepen de minister op om samen met andere overheden meer maatregelen te nemen.

Voorbeelden zijn te zorgen voor een snellere transitie naar kringlooplandbouw met minder uitstoot, meer regie van de Rijksoverheid bij de aanpak van verdroging en zorgen dat het oplossen van waterproblemen en natuuropgaven hand in hand gaan. In de aanpak van de problemen dienen natuurlijke oplossingen de nieuwe standaard te zijn. Zoals de aanleg van klimaatbuffers, gebieden waar natuurlijke processen de ruimte krijgen.