Nederlanders moeten bijdragen aan waterbeheer

26-10-2020 LEMMER – Moeten Nederlanders zelf iets doen om wateroverlast en watertekort te voorkomen? Driekwart van de Nederlanders vindt van wel, blijkt uit onderzoek van de waterschappen. Iets meer dan de helft spant zich ook echt in om wateroverlast rondom het huis te beperken. Vandaag, 25 oktober 2020, starten wij samen met andere waterschappen met de campagne ‘Waterbazen’, om Nederlanders te laten zien wat zij zelf kunnen doen om bij te dragen aan schoon en voldoende water in Nederland. 

Eigen bijdrage aan schoon en voldoende water
In het onderzoek is aan Nederlanders gevraagd wat zij zelf doen om bij te dragen aan schoon en voldoende water. Tweederde van de respondenten (65 procent) gooit vochtige doekjes en tampons in de afvalbak in plaats van in de wc en levert chemische middelen en frituurvet gescheiden in (64 procent). Bijna de helft van de tuinbezitters (48 procent) vervangt tegels voor gras of planten, zodat water beter de grond in kan zakken na een regenbui.

Opruimen zwerfvuil, vergroende daken
Bijna een kwart van de Nederlanders (22 procent) haalt zwerfvuil weg uit het water of langs de waterkant. Van de Nederlanders met een eigen dak heeft 16 procent het vergroend. Ook dragen mensen bij door bijvoorbeeld het aanleggen van geveltuintjes die regenwater opvangen of door geen brood te voeren aan eendjes. Ook leggen steeds meer scholen watervriendelijke schoolpleinen aan.

Waterbewust gedrag
Vijftigplussers vertonen over het algemeen al meer waterbewust gedrag dan jongeren. Bijna een kwart van de Nederlanders (23 procent) zou een grotere bijdrage willen leveren aan het voorkomen van watertekort of wateroverlast. Vooral mensen tussen de 18 en 35 jaar geven aan meer te willen doen dan ze nu doen om watertekort of  -overlast te voorkomen.

Toekomstbeeld
Dat niet alleen de waterschappen maar ook mensen zelf in actie moeten komen, is volgens de ondervraagde Nederlanders hard nodig. 81 procent denkt dat wij in de toekomst steeds vaker met langere perioden van droogte te maken krijgen. Ruim driekwart (77 procent) denkt dat er steeds vaker hevige regenbuien zullen vallen.

Bekendheid waterschap
Nederlanders zijn redelijk goed op de hoogte van de taken van de waterschappen. Een groot deel weet dat waterschappen zorgen voor veilige dijken (71 procent), voldoende water (66 procent), schoon water in sloten en plassen (61 procent) en het zuiveren van rioolwater (54 procent).

Campagne Waterbazen
De publiekscampagne ‘Waterbazen’ van de 21 waterschappen, waaronder Wetterskip Fryslân, is van start gegaan. Met de campagne willen we zoveel mogelijk Nederlanders betrekken bij hun werk. En ze prikkelen om zelf ook waterbewust bezig te zijn.

De campagne laat zien hoe mensen met bepaalde handelingen steeds meer bijdragen aan schoon en voldoende water. Zoals afval rapen uit het water, tegels verruilen voor groen, een geveltuin aanleggen of een schoolplein watervriendelijk maken. De waterschappen bedanken deze ‘Waterbazen’ via de campagne, geven tips over wat mensen zelf kunnen doen en laten zien hoe de waterschappen werken aan schoon en voldoende water en veilige dijken.

Voor meer informatie over de campagne Waterbazen, zie: www.waterschappen.nl/waterbazen(externe website).