Nieuw platform ondersteunt bij afspraken over kabels en leidingen

24-01-2021 JOURE – Netbeheer Nederland (NBNL) en Vewin hebben gezamenlijk het Platform Leg- en ligrechten opgericht dat ondersteunt bij totstandkoming van redelijke voorwaarden bij contracten voor het leggen en beheren van kabels en leidingen in particuliere grond. Zowel energienetbeheerders als waterbedrijven maken regelmatig dergelijke afspraken met particuliere grondeigenaren. Het platform zal ervoor zorgen dat transparant geborgd is dat de voorwaarden die de netbeheerders hanteren aan de daaraan redelijkerwijs en wettelijk te stellen eisen voldoen.

Zowel energienetbeheerders als waterbedrijven maken voor het aanleggen van hun kabels en leidingen regelmatig afspraken met agrariërs en andere particuliere grondeigenaren. Vaak is dit een complex en tijdrovend proces, waarbij onder meer afspraken gemaakt moeten worden over het tijdelijk gebruik en de latere toegankelijkheid van grond voor aanleg en het onderhoud. Omdat zeer regelmatig en met veel verschillende partijen afspraken gemaakt worden gebruiken de netbeheerders bij de onderhandelingen vaste voorwaardensets.

Over die voorwaarden werd voorheen bilateraal overlegd met LTO. Het recente beëindigen van dit overleg tussen de individuele netbeheerders en LTO was voor Vewin en NBNL aanleiding te kijken hoe dit proces voor hun specifieke branche verder verbeterd kan worden en hoe de redelijkheid en juridische legitimiteit van die voorwaarden kan worden geborgd.

Die verbetering komt er nu in de vorm van het Platform Leg- en Ligrechten, waarin in elk geval NBNL en Vewin participeren. Het platform zal fungeren als intermediair tussen individuele netbeheerders en een commissie van deskundigen aan wie aangesloten partijen hun algemene voorwaarden voor het leggen en instandhouden van kabels en/of leidingen voor advies kunnen voorleggen. De commissie toetst of de voorwaarden voldoen aan de daaraan redelijkerwijs te stellen wettelijke eisen en op juridische consistentie. De commissie bestaat uit ter zake van dit onderwerp gerenommeerde wetenschappers en juristen, te weten; prof. mr. J.A.M.A. Sluysmans, prof. mr. J.W.A. Rheinfeld en mr. F.A. Mulder. Deze commissie is inmiddels operationeel zodat netbeheerders hun voorwaardensets nu ter advisering voor kunnen leggen.

Met het instellen van het Platform Leg- en Ligrechten willen NBNL en Vewin ervoor zorgen dat de voorwaarden die de binnen hun branche opererende netbeheerders hanteren objectief en transparant geborgd worden en waarmee voor alle partijen een makkelijk te hanteren afsprakenkader ontstaat. Met het externe deskundigenoordeel is geborgd dat in de voorwaarden bij overeenkomsten adequaat rekening wordt gehouden met de wijze waarop de belangen van de grondeigenaar in wetgeving zijn verankerd. De gezamenlijke netbeheerders verwachten dat met deze werkwijze het draagvlak bij de grondeigenaren en hun belangenorganisaties bij totstandkoming van overeenkomsten wordt vergroot en veel juridische procedures voorkomen kunnen worden.