Ontwerp van Fries Veenweideprogramma gepresenteerd

08-11-2020 LEMMER – De provincie Friesland, Wetterskip Fryslân en de acht betrokken veenweidengemeenten hebben op woensdag 4 november 2020 het ontwerp-Veenweideprogramma 2021-2030 ‘Foarút mei de Fryske Feangreiden’ gepresenteerd. In het programma wordt de aanpak tot 2030 beschreven om veenafbraak, bodemdaling en CO2-uitstoot in het Friese veenweidegebied te beperken.

De doelstelling is dat in 2030 de emissie van CO2 uit de Friese veenweidegebieden met 0,4 megaton is afgenomen. De bodemdaling moet de komende 10 jaar met gemiddeld 0,2 centimeter per jaar afnamen. Momenteel ligt de bodemdaling als gevolg van veenoxidatie op circa 1 centimeter per jaar.

Er wordt een start gemaakt met de aanpak in de gebieden Aldeboarn/De Deelen en Hege Warren. In gebieden met met een veenweidepakket van meer dan 80 centimeter en een kleidek dunner dan 40 centimeter worden het eerste maatregelen genomen. Daar valt de meeste winst te halen in het beperken van de veenafbraak.

In de gebieden Idzegea, Brekkenpolder, Groote Veenpolder en Grouster Leechlân willen de overheden aan de slag als er voldoende geld voor beschikbaar is. In 2026 besluiten de overheden welke maatregelen ze in deze gebieden gaan nemen om de doelstelling voor 2030 te kunnen realiseren.

De kosten van het totale programma worden geraamd op 550 miljoen euro. Maatregelen in de landbouw vergen 417 miljoen euro. Boeren moeten worden gecompenseerd voor het waardeverlies van hun grond en de lagere opbrengst die ze kunnen realiseren. De kosten voor aanpassing van de waterhuishouding worden geschat op 102 miljoen. Tot en met 2023 is er 67 miljoen euro beschikbaar.

Meer informatie is te vinden in het ontwerp-Veenweideprogramma 2021-2030 Foarút mei de Fryske Feangreiden