Organisaties alert op mogelijke vogelgriep

20-10-2021 JOURE – Onlangs werd aan de kust van Sleeswijk-Holstein Noord Duitsland) een dode smient positief getest op een ziektekiem van het vogelgriepvirus (subtype H5N1). In de omgeving werden ook meerdere zieke en dode smienten gevonden. Bij de zieke vogels werden neurologische verschijnselen waargenomen die passen bij vogelgriep. Het is mogelijk dat het virus met de najaarstrek van vogels ook Nederland bereikt.

Na de langdurige vogelgriepuitbraak die zich vanaf het najaar van 2020 aftekende in Nederland en daarbuiten, vormt deze recente vondst in Duitsland opnieuw een reden om alert te zijn. Het subtype H5N1, dat verwant is aan het algemenere ziektekiem H5N8 vogelgriepvirus, is de laatste maanden sporadisch in wilde vogels rond de Oostzee gevonden.

Er moet rekening mee worden gehouden dat ook in Nederland opnieuw verhoogde sterfte kan optreden bij watervogels, roofvogels en aaseters als gevolg van vogelgriep. Het is  belangrijk om dode vogels te melden. Hiermee wordt een beter beeld verkregen van de geografische spreiding van het virus en van de verspreiding onder verschillende vogelsoorten.

Het melden van dode vogels kan via de websites van Sovon en het Dutch Wildlife Health Centre. Beide organisaties werken al jarenlang samen om vroegtijdig signalen van ongewone vogelsterfte op te vangen. Wanneer er drie of meer watervogels op dezelfde plaats liggen, dan moeten deze worden gemeld bij het Landelijk Meldpunt Dierziekten van de NVWA.

In een schematische overzicht op de website van Sovon Vogelonderzoek Nederland is meer informatie te vinden.