Peilmaatregelen in Friese gebieden met dik veen

31-03-2021 LEMMER – In het aangepaste Veenweideprogramma staat dat overheden, belangenorganisaties en inwoners samen aan de slag gaan met maatregelen voor peilbeheer in de gebieden met een veenpakket dikker dan 80 centimeter. Binnen het Veenweideprogramma in Friesland wordt deze stap nu gezet.

Voor de moerige gronden, gronden met een dun veenpakket of dik kleidek wordt nog geen peilmaatregel ingevoerd. In 2022 bekijken de betrokken partijen of dit zo blijft of dat het alsnog nodig is om ook voor die grondsoorten maatregelen te nemen. Tegen die tijd is meer kennis beschikbaar over het effect van de maatregelen in deze gebieden.

Ook is dan meer duidelijk over welke bijdrage Friesland moet leveren aan de landelijke opgave om CO2-uitstoot in het landelijk gebied terug te brengen en kunnen we beter inschatten of de review op de grondwaterstudie gevolgen heeft voor het veenweideprogramma. 

Het ontwerp-Veenweideprogramma 2021-2030 is aangepast naar aanleiding van inspraakreacties. Ruim 240 belanghebbenden stuurden een zienswijze in op het in november vorig jaar gepresenteerde ontwerpprogramma. Zorg over de financiële perspectieven voor boerenbedrijven, meer aandacht voor bodemmaatregelen, focus op gebieden met een dik veenpakket en meer aandacht voor funderingsproblematiek en meer ambitie om doelen te halen, waren daarbij belangrijke thema’s. 

Bodemmaatregelen kunnen – naast peilmaatregelen – een bijdrage leveren aan de doelen. Daarnaast komt er voor elk gebiedsproces een analyse van het ecosysteem en landschap. Dat zorgt voor een betere koppeling met natuur en landschap. Ook funderingsproblematiek krijgt een plek in het Veenweideprogramma. Er wordt een Funderingstafel ingesteld en op korte termijn wordt onderzocht wat de overheden kunnen betekenen voor de funderingsschadegevallen waar nu een urgent probleem is. 

De doelen van het Veenweideprogramma zijn het verminderen van de negatieve effecten van bodemdaling, het terugbrengen van de uitstoot van broeikasgassen, toekomst voor de boeren in het gebied en ervoor zorgen dat het gebied klaar is voor de toekomst als het gaat om het beheer van het water en de gevolgen van klimaatverandering. 

Gedeputeerde Staten van de provincie Friesland en het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân stelden het aangepaste Veenweideprogramma 2021-2030 vast. Zij sturen het nu naar Provinciale Staten en het algemeen bestuur van het Wetterskip. Die behandelen het in mei 2021. De verwachting is dat de gemeenten het Veenweideprogramma 2021-2030 na de zomer behandelen in de gemeenteraden.