Pilotfase van start voor vergroenen maatschappelijk vastgoed

03-06-2021 LEMMER – Eigenaren van o.a. schoolgebouwen, musea en dorpshuizen kunnen hulp krijgen van de provincie Fryslân bij het verduurzamen van hun gebouwen. De pilot is van start gegaan met het verduurzamen van twee musea en twee dorpshuizen. De provincie heeft bijna 2 miljoen euro van het Rijk gekregen om vastgoedeigenaren hierin te ondersteunen. Met het geld kunnen zo’n 200 panden worden vergroend. Dit draagt bij aan de ambitie van de provincie om het verduurzamen van de bebouwde omgeving te versnellen.

Voor eigenaren van klein maatschappelijk vastgoed is het verduurzamen van hun gebouwen een uitdaging. Simpelweg omdat het vaak ontbreekt aan tijd, kennis en mensen. Dat zijn bijvoorbeeld kleinere gemeenten, schoolbesturen in het primair en voortgezet onderwijs, zorgaanbieders met een klein aantal vestigingen, sportbedrijven, culturele instellingen en dorps- en buurthuizen. Daarom heeft het Rijk de komende twee jaar 24 miljoen euro beschikbaar gesteld. Aan de provincies de taak om dit uit te voeren.

Werkwijze
Door contact te leggen met diverse Friese koepelorganisaties hebben we inzicht gekregen in panden die binnen deze regeling vallen. Er wordt contact gelegd om de mogelijkheden te bespreken en de interesse te peilen. Vastgoedeigenaren kunnen gebruikmaken van advies en ondersteuning op maat. Duurzaamheidsadviseurs adviseren, in nauwe samenwerking met koepelorganisaties, bijvoorbeeld over welke maatregelen slim zijn om te doen, hoe deze gefinancierd kunnen worden en ze helpen bij het zoeken naar de juiste partijen voor de uitvoering. De kosten voor de realisatie zijn voor eigen rekening.

Momenteel lopen er constructieve gesprekken met Doarpswurk, Monumentenwacht, Museumfederatie, Monumentenzorg, Schooldakrevolutie en Ruimte-Ok. Ook zullen we binnen de domeinen zorg en sport contacten gaan leggen om vastgoedeigenaren te benaderen en te enthousiasmeren.

KlimOp
het Friese klimaat ontzorgingsprogramma voor verduurzaming van klein maatschappelijk vastgoed

Planning
Nog voor de zomer verwachten we de eerste resultaten terug van de pilotfase. Vervolgstappen zijn om deze werkwijze te optimaliseren en te consolideren. Door een open house constructie hopen we adviseurs aan te trekken die hun kennis kunnen inzetten bij: opname (inspectie van het pand) en energiescan, advies en businesscase en/of inkoopbegeleiding. Het ontzorgingsprogramma heeft een loopduur van twee jaar. Binnen die twee jaar streven we naar het volledig ontzorgen van 200 eigenaren van klein maatschappelijk vastgoed bij het verduurzamen van hun panden door het geven van adviezen op maat.

Meer informatie