Provincies schrijven gezamenlijke propositie Stikstofplan

12-12-2021 LEMMER – De 12 provincies hebben gezamenlijk een Stikstofplan opgesteld. In deze propositie wordt aangegeven hoe zij als gebiedsregisseurs een betekenisvolle rol willen spelen binnen het kader van de integrale aanpak op het gebied van stikstof en natuur. Het document zal voor het interprovinciaal overleg, waarin alle provinciale besturen zitting hebben, de leidraad zijn bij de uitwerking van het komende regeerakkoord en de nadere afspraken die hierover met het nieuwe kabinet worden gemaakt.

De Unie van Waterschappen steunt de propositie van de provincies en deze is ook afgestemd met de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Provincies willen een belangrijke bijdrage leveren aan het oplossen van de stikstofproblematiek, natuurherstel en biodiversiteit en perspectief voor het landelijk gebied. Een dergelijke transitie slaagt alleen als deze in nauwe samenwerking tussen mensen in het gebied, Rijk, provincies, waterschappen en gemeenten ontstaat.

Belangrijke voorwaarden daarbij zijn voor de provincies onder meer langdurige beschikbaarheid van flexibel inzetbare middelen, een landelijke regie en nadere afspraken over na te streven doelen. Naast landelijke maatregelen kan met gebiedsgericht maatwerk nieuw perspectief ontstaan. Provincies kunnen als gebiedsregisseur daarbij een sleutelrol vervullen. Zij stellen gebiedsplannen op die meerdere opgaven in het landelijk gebied samenhangend aanpakken.

Provincies willen niet meerdere keren ‘langskomen’ in het gebied, maar zoveel mogelijk werk met werk maken. Dat is niet alleen handiger maar geeft ook veel meer duidelijkheid. Die duidelijkheid is nodig voor alle betrokkenen. Bovendien is de problematiek in Zuid-Limburg anders dan in Zuid-Holland of Friesland.