Regeling provinciale aankoop veehouderijen wordt gewijzigd

25-11-2021 LEMMER – Minister Schouten van LNV heeft een wijzigingsvoorstel voor de Regeling provinciale aankoop veehouderijen nabij natuurgebieden  naar de Tweede Kamer gestuurd. De minister wil het het subsidieplafond voor de regeling met 133,4 miljoen euro verhogen. Het geld komt uit het resterende budget van de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen. Daarnaast heeft Schouten in overleg met provincies gewerkt aan enkele wijzigingen om de effectiviteit van de regeling te vergroten. 

Schouten wil de subsidiabele kosten verruimen via een aanpassing van de definitie van ‘landbouwgrond’, zodat ook de opkoop van grond onder en rond de bedrijfsgebouwen mogelijk wordt. Daarnaast wil zij de plafondwaarde voor veehouderijen zonder productierecht verhogen van 125.000 euro naar 250.000 euro per mol stikstofdepositie per hectare per jaar. Verder wordt de eindtermijn waarbinnen de koopovereenkomsten moeten zijn afgesloten met 4 maanden, verlengd tot en met 4 september 2022.