Regels voor gewasbeschermingsmiddelen en spuitvrije zones

23-09-2021 LEMMER – In onze gemeente geeft de fruit- en bollenteelt, en dan met name de lelieteelt, aanleiding tot onrust bij inwoners over de effecten van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in de open lucht. De komende tijd zet De Fryske Marren zich in om nieuw beleid te ontwikkelen voor gewasbeschermingsmiddelen en spuitvrije zones. Het nieuwe beleid gaat uit van spuitvrije zones met een minimale afstand van 50 meter tot woonverblijven en andere gebouwen waar mensen langdurig verblijven. Er zijn nu nog geen wettelijke regels die de gezondheid van inwoners beschermen. Eerdere uitspraken van rechters geven wel kader over het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in de open lucht.

Minimale afstand van 50 meter uitgangspunt
In eerste instantie is een minimale afstand van 50 meter tot woon-en verblijfslocaties, waaronder woningen en ander gebouwen waar mensen langdurig verblijven, het uitgangspunt. Deze afstand van 50 meter wordt ook wel een ‘spuitvrije zone’ genoemd. Afwijken van deze afstand is met een omgevingsvergunning mogelijk als het goed onderbouwd wordt met een locatiespecifiek onderzoek. Door het nemen van maatregelen en/of het doen van een locatiespecifiek onderzoek naar de effecten, kan een kortere afstand worden gehanteerd.

Voorontwerp bestemmingsregeling in voorbereiding
Om bovengenoemde noodzakelijke afstand van 50 meter te borgen, is een voorontwerp van een bestemmingsregeling voorbereid. Het gaat om een paraplubestemmingsregeling. Dit is een gedeeltelijke aanpassing van meerdere bestemmingsplannen en beheersverordeningen. Op dit punt worden de bestaande plannen aangevuld. Voor het overige blijven de geldende plannen van kracht. “Net als geluid, geur en luchtkwaliteit, wil de gemeente rekening houden met het gebruik van bestrijdingsmiddelen in de nabijheid van een woning. Met dit nieuwe beleid wil de gemeente zowel telers als omwonenden duidelijkheid bieden.

Vervolg
Het voorontwerp bestemmingsplan staat open voor inspraak en overleg. Hiervoor volgt een aparte bekendmaking. Aan de hand van de reacties stelt De Fryske Marrende definitieve plannen op voor de start van de vaststellingsprocedure met zienswijzenmogelijkheid bij de gemeenteraad.