Samenwerken aan passende en duurzame huisvesting voor iedereen

10-12-2021 LEMMER – Gemeente De Fryske Marren, de huurdersverenigingen Haskerland, Lemsterland en Zuidwest-Friesland en de woningcorporaties Accolade en Dynhus maakten afspraken over het aanbod van sociale huurwoningen in de gemeente. Daarvoor ondertekenen zij op 15 december de “Prestatieafspraken De Fryske Marren Jaarafspraken 2022”. De partijen zijn verheugd dat er goede afspraken gemaakt zijn in het belang van de volkshuisvesting en de huurders in De Fryske Marren. 

Beschikbaarheid, betaalbaarheid en duurzaamheid
We vinden het belangrijk dat er voldoende betaalbare en kwalitatief goede huurwoningen beschikbaar zijn in De Fryske Marren. De corporaties en gemeenten gaan in 2022 verder aan de slag om het aanbod van nieuwe huurwoningen in de gemeente vorm te geven. Partijen hebben zich uitgesproken om het aantal huurwoningen in De Fryske Marren de komende jaren substantieel te verhogen. De corporaties investeren in 2022 circa € 11 miljoen in kwaliteitsverbetering van de woningen. Het gaat hier om investeringen in duurzaamheid, energiebesparing en renovatie. Ook gaan partijen aan de slag met de Warmtevisie en het  duurzaamheidsprogramma van de gemeente.

Wonen, Zorg en Welzijn
Wonen gaat steeds meer over het welzijn van bewoners. Dit komt ook doordat corporaties steeds meer aandachtgroepen huisvesten in de wijk. Door de veranderde wetgeving is het uitgangspunt dat mensen thuis zorg ontvangen als zij dit nodig hebben. Voor een beperkte groep is opname in een instelling nog aan de orde, verreweg de meeste mensen willen en blijven langer thuis wonen. Daarnaast is de taakstelling voor het huisvesten van statushouders veel hoger dan de afgelopen jaren. De partijen geven daarom actief invulling aan de uitvoering van het in 2020 afgesloten convenant Samen Thuis in de Wijk en het provinciale convenant Weer Thuis wat naar verwachting begin 2022 ondertekend zal worden. In 2022 ligt de focus op de gezamenlijke aanpak rondom de uitstroom uit beschermde woonvormen en de maatschappelijke opvang. Ook is er grote aandacht voor de leefbaarheid in onze wijken en buurten. We gaan hierin meer samenwerken, waarin monitoring en preventief handelen belangrijke elementen zullen zijn.

Partners in wonen
We maken deze afspraken op grond van de Woningwet 2015. Belangrijk uitgangspunt van de wet is dat gemeenten, woningcorporaties en huurdersorganisaties gelijkwaardige partners zijn bij het maken van afspraken. Met elkaar maken we prestatieafspraken waarin de volkshuisvestelijke ambities tot uiting komen in een veranderende woningmarkt. In de nieuwe afspraken is sterker verbinding gezocht met het sociaal domein, veiligheid en duurzaamheid.