Slim vooruit kijken in provinciale begroting

30-09-2021 LEMMER – Brede welvaart vergroten en het stimuleren van het geluk van alle inwoners van Fryslân, blijft ook in 2022 een belangrijke missie. Dit kan worden opgemaakt uit de provinciale begroting voor volgend jaar. De meerjarenbegroting zal de komende jaren dalen. Door op een slimme manier financieel vooruit te kijken en samenwerking te zoeken binnen en buiten de provincie, blijven Friezen de gelukkigste mensen van het land.

Gedeputeerde Sietske Poepjes: “De gevolgen van de coronacrisis worden breed gevoeld in de Friese mienskip. Daarom is het belangrijk om bedrijven en inwoners toekomstperspectief te bieden. We volgen ontwikkelingen nauwgezet, maar we kijken ook vooruit: in 2022 ziet de eerste triënnale als opvolging van LF2018 het licht: Arcadia. Een cultureel spektakel dat ingaat op de vraag hoe we Fryslân beter kunnen doorgeven aan volgende generaties. Verder trekken we extra geld uit om een aantal belangrijke Friese musea te ondersteunen, zoals het Natuurmuseum. En het Swettehus wordt opgeleverd. In dit circulaire en energieneutrale gebouw zullen 40 bruggen vanuit Leeuwarden worden bediend.”

Aandacht voor natuur
Voor de natuurontwikkeling wordt het komende jaar belangrijk. Provinciale Staten beslissen dan over de wijze waarop de natuurontwikkeling binnen het Natuur Netwerk Nederland (NNN) wordt uitgevoerd. Er wordt gewerkt aan het uitvoeringsprogramma Natuur, dat zal starten in 2022. Het doel hiervan is om in de elf Friese Natura 2000-gebieden de stikstofdepositie te laten dalen. Stikstofgevoelige natuurgebieden moeten hersteld en robuust zijn en de uitstoot van stikstof moet duurzaam naar beneden.

De financiële blik vooruit
In totaal bedragen de lasten in de begroting voor 2022 ruim € 460 mln. De meerjarenbegroting neemt de komende jaren echter af naar ruim € 300 mln. Dit is te weinig om in te kunnen spelen op de opgaven binnen de mienskip. De Friese ambities zijn immers groter. Daarom blijft het belangrijk om actief de samenwerking te zoeken met partners. Het vinden van financieringsmogelijkheden bij  andere partijen, zoals het Rijk en Europa, moet ook bijdragen aan deze ambities.

De meerjarenbegroting is structureel sluitend. De verwachting is is dat in 2030 het structureel begrotingssaldo € 3,9 miljoen bedraagt. Om in te kunnen spelen op nieuwe ontwikkelingen wil de provincie dit verhogen tot structureel minimaal € 5 mln. Hiermee krijgen toekomstige colleges meer financiële ruimte. Het vrij besteedbare deel van de vrij aanwendbare reserve (VAR) bedraagt aan het einde van de huidige collegeperiode € 124,7 mln. Dit zijn éénmalige middelen.