Startnotitie Landschap voor behoud Friese landschap

26-01-2021 LEMMER – Het Friese landschap is altijd in ontwikkeling. Landbouw, productie van duurzame energie, wonen en recreatie vragen steeds meer ruimte en aandacht. Om hier goed op in te spelen hebben Gedeputeerde Staten een startnotitie gemaakt voor een programma Landschap.

Samen met andere betrokken partijen moet dit programma ervoor zorgen dat het Friese landschap mooi en herkenbaar blijft. Op 10 maart laten Provinciale Staten zich informeren over dit onderwerp tijdens een expertmeeting met onder andere rijksbouwmeester Floris Alkemade. PS beslist op 31 maart over de verdere aanpak van het programma Landschap.

Gedeputeerde Douwe Hoogland: It tema lânskip spilet oeral in rol, fan Feangreide-oanpak oant it enerzjyfraachstik. Yn ús bestjoersakkoart stiet dan ek dat we de gefolgen foar it lânskip yn al ús beliedskarren behelje. Dêr helpt dizze startnotysje by.

De startnotitie bestaat uit 4 alternatieven voor het opstellen van een programma Landschap. Elk alternatief heeft een eigen ambitieniveau en beschrijft de rol van de provincie Fryslân en andere partijen als het gaat om het thema landschap. Gedeputeerde Staten stellen voor om te kiezen voor het alternatief Panorama Fryslân. De provincie is hierbij proactief bij het inpassen van ruimtelijke ontwikkelingen in het landschap. Samenwerking met alle betrokken partijen staat centraal. Als landschapsstructuren in de provincie onder druk komen te staan, zal de provincie actief sturen op het behoud van het herkenbare Friese landschap. Provinciale Staten maken in maart 2021 een keuze uit de alternatieven.

Omgevingsvisie
De startnotitie Landschap is een uitwerking van de bespreking van de Omgevingsvisie De romte diele door Provinciale Staten. Uitgangspunt van de omgevingsvisie is dat Friese landschapstypen en hun ontstaansgeschiedenis herkenbaar blijven. Een tweede uitgangspunt is dat landschap bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen altijd een onderwerp is bij het afwegen van belangen. Het programma Landschap is hierbij de verbindende schakel voor het bereiken van deze doelstellingen.