Subsidieregeling IMF 2020 Fryslân voor maatschappelijke initiatieven en nieuwe evenementen geopend

15-04-2021 LEMMER – Vanaf 19 April kan er weer subsidie worden aangevraagd voor maatschappelijke initiatieven en nieuwe evenementen. Hieronder leest u hoe de regeling in zijn werk gaat.

Wanneer kunt u subsidie aanvragen?
1.Aanvragen kunnen worden ingediend met ingang van 19 april 2021 tot en met 20 mei 2021 tot 17.00u.
2.Aanvragen kunnen schriftelijk worden ingediend. Zie hiervoor op www.streekwurk.frl/imf.

Hoeveel subsidie is er beschikbaar?
1.Het subsidieplafond voor kleine maatschappelijke initiatieven en nieuwe evenementen per gebied bedraagt:
– Zuidwest Fryslân: € 70.000

Het subsidieplafond voor middelgrote maatschappelijke initiatieven per gebied bedraagt:
– Zuidwest Fryslân: € 135.000

Het subsidieplafond voor grote maatschappelijke initiatieven per gebied bedraagt
– Zuidwest Fryslân: € 75.000

4.Na sluiting van de openstelling kunnen de hoogtes van de subsidieplafonds worden gewijzigd door GS. Om zo zoveel mogelijk geld naar categorieën te brengen en zo onbenutte middelen te kunnen inzetten. Hierdoor kan GS zoveel mogelijk projecten honoreren. 

Beperking van de openstelling
1. Met toepassing van artikel 5 van de Subsidieregeling IMF 2020 Fryslân wordt in de regio Zuidoost Fryslân geen subsidie verstrekt voor de aanleg van kunstgras, met inbegrip van daarmee samenhangende werkzaamheden.

2. Het bepaalde in het eerste lid is niet van toepassing op de aanleg van kunstgrasvelden die een breed gebruik in de lokale gemeenschap zullen kennen en waarbij het initiatief aantoonbaar breed door die gemeenschap wordt gedragen.

3. Met toepassing van artikel 5 van de Subsidieregeling IMF 2020 Fryslân wordt binnen de categorie middelgrote en grote maatschappelijke initiatieven, als bedoeld in artikel 2, aanhef en onder b en c, van die subsidieregeling, in de regio’s Noordwest Fryslân en Noordoost Fryslân geen subsidie verstrekt voor de aanleg van speeltoestellen op schoolpleinen met inbegrip van de daarmee samenhangende werkzaamheden.

4. Het bepaalde in het derde lid is niet van toepassing op de aanleg van speeltoestellen op schoolpleinen die een breed gebruik in de lokale gemeenschap zullen kennen en waarbij het initiatief aantoonbaar breed door die gemeenschap wordt gedragen.

5. Met toepassing van artikel 5 van de Subsidieregeling IMF 2020 Fryslân wordt binnen de categorie grote maatschappelijke initiatieven, als bedoeld in artikel 2, aanhef en onder c van die subsidieregeling, in de regio Zuidwest Fryslân geen subsidie verstrekt voor de aanleg van speeltoestellen op schoolpleinen en speelterreinen met inbegrip van de daarmee samenhangende werkzaamheden.

6. Het bepaalde in het vijfde lid is niet van toepassing op de aanleg van speeltoestellen op schoolpleinen en speelterreinen die een breed gebruik in de lokale gemeenschap zullen kennen en waarbij het initiatief aantoonbaar breed door die gemeenschap wordt gedragen.

Hoe worden de financiële middelen verdeeld?
De verdeling van de middelen vindt plaats overeenkomstig het bepaalde in artikelen 8 en 9 van de Subsidieregeling IMF 2020 Fryslân.