Tweede Kamer wil dat financiering ‘Aanvalsplan Grutto’ wordt geregeld

27-06-2021 LEMMER – De Tweede Kamer vraagt minister Schouten van LNV te zoeken naar geld om het ‘Aanvalsplan Grutto’ tot aan de start van het nieuwe Europese Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) te financieren en de financiering voor de daaropvolgende jaren te regelen binnen het GLB. Op donderdag 24 juni werd de motie van GroenLinks, PvdA, CDA, ChristenUnie, SP en D66 waarin dat wordt gevraagd aangenomen.

Samen met Vogelbescherming Nederland, It Fryske Gea en de Friese Milieufederatie lanceerde oud-minister van Milieu, Pieter Winsemius, in november vorig jaar het ‘Aanvalsplan Grutto’ voor het behoud van deze weidevogel in Nederland.

In het plan wordt gepleit voor het creëren van 30 aaneengesloten gebieden van 1.000 hectare waar boeren en natuurbeheerder zich maximaal inzetten voor de weidevogels door het waterpeil te verhogen, later te maaien en te kiezen voor een bloemenrijk grasland. De boeren moeten worden vergoed voor hun gederfde inkomsten. De jaarlijkse kosten worden geschat op 35 miljoen euro.

De indieners van de motie stellen vast dat de financiering van het ‘Aanvalsplan Grutto’ grotendeels gerealiseerd kan worden door een verschuiving van pijler 1 naar pijler 2 in het GLB en hierbij de voorwaarde is dat Rijk of provincies 25% van het totale bedrag cofinancieren. Ze stellen echter vast dat gesprekken tussen de provincies en het Rijk over deze cofinanciering dreigen te verzanden.

De partijen wijzen er op de de Tweede Kamer al 2 moties met een ruime meerderheid heeft aangenomen over het ‘Aanvalsplan Grutto’, waarvan één specifiek oproept tot financiering van het plan door het ministerie van LNV. Ze roepen Schouten daarom op om op zoek te gaan naar structurele financiering van het plan om deelnemende boeren te voorzien van langjarige zekerheid om het plan tot goede uitvoering te brengen.