Utrikking Fryske Kultuerpriis 2020 efkes útsteld

02-03-2021 LEMMER – Miskien hawwe jo al tocht: rikt de gemeente net in Fryske Kultuerpriis út oer 2020? Jaseker wol, mar wy wolle dat op in leuke manier dwaan en wachtsje dêrom efkes op wat ferromming fan de rigels. Mar hâld de media yn de gaten, fan útstel komt gjin ôfstel!