Veelbewogen petear als voorbereiding op raadsvergadering

16-09-2021 JOURE – Het was een avondje ouderwets vergaderen in het gemeentehuis gisteravond. Er kwamen diverse onderwerpen aan bod zoals de reclame mast van McDonalds bij Joure, het vaststellen bestemmingsplan Lemmer-Buitengaats, Visie internationale betrekkingen en als laatste de geactualiseerde afspraken maatschappelijk gebruik zwembad Ny Sudersé te Lemmer.

McDonalds
Onderwerp van discussie was de belofte die het College van B&W heeft gedaan aan ondernemer R. Zuiderveld. In een emotioneel betoog vertelde hij dat zowel de Provincie als de gemeente toezeggingen hebben gedaan om hem tegemoet te komen met een reclame mast die hij wil plaatsen zodat vanaf de snelweg het restaurant goed zichtbaar is. Hij gaf aan dat hij 20% inkomstenderving heeft doordat zijn restaurant niet zichtbaar is vanaf de weg.

Eerder gaf de raad aan zich niet te kunnen vinden in een plan om een dergelijke reclamezuil van die hoogte toe te willen staan. Door het verhaal wat de heer Zuiderveld heeft gedaan zijn er nu toch twijfels ontstaan bij enkele raadsleden. De kwestie zal wederom aan bod komen tijdens de raadsvergadering van woensdag 29 september.

Bestemmingsplan Lemmer Buitengaats
Diverse bedrijven op het terrein hebben hun visie gedeeld middels hun zienswijze op het bestemmingsplan. Er bleken echter behoorlijk vragen naar aanleiding van het relaas van de heer Laurens Slump. Met name het plan om meer detailhandel toe te staan in het gebied bleek daar de reden toe. Op de vraag of er zich veel bedrijven hadden gemeld kon de heer Slump slechts tot één bedrijf komen die interesse toonde. Ook dit onderwerp komt op 29 september aan de orde tijdens de raadsvergadering.

Visie internationale betrekkingen
Er waren twee insprekers op het onderwerp welke met veel emotie en verbazing gepaard ging. Insprekers Dries Onclin en Dhr. Kuindersma waren niet te spreken op de wijze waarop de gemeente hen niet had geïnformeerd over de kwestie waarin de internationale betrekkingen werden opgezegd door de gemeente. Volgens wethouder Boerland bleek later dat er een misverstand zou zijn. Het zou helemaal niet de bedoeling zijn om de samenwerking op te zeggen maat het voort te zetten door middel van een stichting die in het leven was geroepen voor de beide steden. Diverse raadsleden kregen daarbij het gevoel dat het College de verantwoordelijkheid van de samenwerking daarmee waren verplaatst van College naar de Stichtingen. Dit onderwerp zal dan ook opnieuw aan de orde komen. Wethouder Boerland die niet overtuigend in de kwestie naar voren kwam gaf aan dat de communicatie mis was gelopen in verband met een geplande vakantie. Ook zou hij schriftelijk de vragen die open bleven staan beantwoorden.

Tijdens de behandeling van de aangeleverde stukken bleken er verschillende tegenstrijdigheden in het stuk te staan waarop de raad het onderwerp aan het College van B&W besloot terug te zenden en niet in behandeling te nemen. Tevens werd er een oproep gedaan aan de wethouder het stuk helemaal niet terug te laten komen voor de raad in verband met het getoonde ongenoegen van de raad. Wordt (mogelijk) vervolgt…

Ny Sudersé
Mevr. Hulshof was inspreker op het onderwerp van het actualisatie afspraken van het openbare zwembad te Lemmer. Zij gaf aan dat in het verleden er onvoldoende toezicht is geweest op het aantal bezoekers die het zwembad genoot en de dubieuze vergoedingen die werden uitgekeerd aan het exploitatiebedrijf. Er zou te weinig toezicht zijn geweest op de gelden die werden uitgeleerd door het destijds zittende college van B&W. Ook hier kwamen veel vragen aan de orde waarvan wederom wethouder Boerland niet goed uit de verf kwam. Veel van de opmerkingen en vragen kon hij niet pareren. Ook hier bleek dat de wethouder schriftelijk vragen aan de raad zal gaan beantwoorden. Op de prangende vraag wat er met de gelden die eerder teveel werden uitgekeerd aan de exploitant was gebeurd kon hij ook geen antwoord geven. Ook dit onderwerp zal later in de raadsvergadering nogmaals aan de orde komen.