Verbetering van luchtkwaliteit zet komende jaren door

01-12-2020 LEMMER – De uitstoot van alle lucht verontreinigende stoffen is gedaald in de periode 2005-2018 en zal verder dalen tot 2030. Naar verwachting worden in Nederland nagenoeg alle Europese emissiedoelen voor 2020 en 2030 gehaald. Voor ammoniak is het doelbereik voor 2030 nog onzeker; de geraamde emissie in 2030 ligt rond het doel voor dat jaar. Dit concluderen het PBL, RIVM en TNO in de Emissieramingen lucht verontreinigende stoffen.

Het tempo waarin de uitstoot van lucht verontreinigende stoffen daalt neemt wel aanzienlijk af in de ramingsperiode 2018-2030. Voor andere stoffen dan ammoniak komt dit vooral door een dalende meeropbrengst van technologische vervolgstappen voor emissiereductie.

Het reductiedoel voor ammoniak voor 2030 is een daling van 21% ten opzichte van 2005, overeenkomend met een emissieplafond van 121 kiloton. De voor 2030 geraamde emissie van 120 kiloton ligt daarmee rond dit doel en is nog onzeker; bij tegenvallende ontwikkelingen zou de uitstoot in 2030 boven het emissieplafond uit kunnen komen. Emissiedoelen voor 2030 voor overige stoffen worden naar verwachting gehaald.

Tussen 2005 en 2018 is de landelijke uitstoot van stikstofoxiden procentueel bijna driemaal zo snel gedaald als die van ammoniak. Dit verschil in tempo van emissiereductie blijft zichtbaar in de periode 2018 tot 2030. Hierbij wordt wel opgemerkt dat het voorgenomen stikstofbeleid, dat op 1 mei 2020 nog niet concreet genoeg was om door te rekenen, een versnelling in het tempo van emissiereductie van met name ammoniak tot gevolg kan hebben.

Relevante emissie-effecten van COVID-19 zullen vooral optreden bij de mobiliteit en de industrie. Het feit dat mensen meer thuiswerken, heeft een direct effect op de mobiliteit en daarmee op de emissies. Bij de industrie zorgt een afname van de vraag tot een lagere industriële activiteit en lagere emissies.

Aan de hand van twee scenario’s over het verloop van de COVID-19 pandemie, de wintertemperatuur en de omvang van de elektriciteitsproductie brengen de onderzoekers het mogelijke effect van COVID-19 op de emissies in 2020 in beeld. In beide scenario’s blijven de geraamde luchtemissies ruim onder de Europese emissieplafonds voor 2020. Ook zonder de COVID-19 pandemie zouden de doelen in 2020 overigens ruimschoots zijn gehaald.

Meer informatie is te vinden in de publicatie Emissieramingen luchtverontreinigende stoffen Rapportage bij de Klimaat- en Energieverkenning 2020.