Vernieuwingsslag voor Provinciale Commissie Landelijk Gebied

28-10-2021 LEMMER – De afgelopen maanden vond een herijking van de Provinciale Commissie Landelijk Gebied (PCLG) plaats. Belangrijke bespreekpunten waren de vertegenwoordiging van landbouw- en natuurorganisaties in de commissie en het vernieuwen van de huidige werkwijze.

De PCLG adviseert Gedeputeerde Staten over uitwerking en uitvoering van beleid op het gebied van natuur, bos, openluchtrecreatie, landbouw en landschap. De commissie bestaat uit vertegenwoordigers van de Fryske gemeenten, waterschap, particuliere grondeigenaren en de sectoren landbouw, natuur en milieu, en recreatie en toerisme.

Snellere doorstroom
Mede op verzoek van Provinciale Staten is gekeken naar de vertegenwoordiging van landbouw en natuur in de PCLG. Per 1 januari neemt de commissie voor een halfjaar met twee leden toe. Dat is omdat enkele nieuwe partijen uit de landbouw- en natuursector deel gaan nemen aan de PCLG. In juli vertrekken twee huidige leden uit deze sectoren uit de commissie omdat de zittingsperiode afloopt. Dit halfjaar zorgt voor voldoende tijd voor goede afstemming en overdracht tussen de nu zittende en nieuwe leden. De omvang van de commissie blijft vervolgens zoals die nu is.

Om de doorstroom in de commissie te versnellen is het advies om de deelname van een lid te verkorten naar vier jaar, en – als de sector dat aanbeveelt – één termijn aan te houden in plaats van twee. De sectoren dragen bij wisseling gezamenlijk een nieuw lid aan.

Uitwerken nieuwe werkwijze
Komend halfjaar ligt de focus op het uitwerken van een advies om de werkwijze van de PCLG te vernieuwen. Met name op het gebied van transparantie naar de buitenwereld, het betrekken van experts bij adviesvorming en het werken met subcommissies voor de verschillende sectoren. In juli 2022 moet dit advies klaar zijn.