Vragen en antwoorden over het parapluplan gewasbescherming

27-10-2021 JOURE – Op dit moment ligt het Paraplubestemmingsplan Gewasbeschermingsmiddelen en spuitvrije zones ter inzage als voorontwerp. In dat parapluplan staan nieuwe regels over het gebruik van bestrijdingsmiddelen in de buurt van onder andere woningen. Aan het eind van deze tekst kunt u het plan vinden en lezen hoe u kunt reageren. In dit artikel beantwoorden we een paar vragen die de afgelopen weken bij ons binnen zijn gekomen.  

Voor welke gebieden is het plan van toepassing?
Het is een paraplubestemmingsplan, wat betekent dat het plan geldt voor de gehele gemeente. Specifiek gaat het om in bestemmingsplannen aangewezen agrarische percelen waar het telen van fruit en gewassen (planologisch) mogelijk is. Praktisch gezien gaat het dus om bestaande bollenvelden en fruitboomgaarden in de gemeente en de plekken waar bollenvelden en fruitboomgaarden toegestaan zijn.

Op welke plekken in de gemeente vindt nu bollenteelt plaats?
Bollenteelt vindt nu vooral plaats in gebieden in de buurt van Oudemirdum en Wijckel.

Welke gezondheidseffecten hebben gewasbeschermingsmiddelen?
Dat is niet helemaal duidelijk: er is meer onderzoek nodig naar het risico van alle bestrijdingsmiddelen voor omwonenden voor de verschillende teelten en de verschillende combinaties van bestrijdingsmiddelen.

Ondanks dat het risico niet geheel duidelijk is, is het aannemelijk dat er een risico is bij blootstelling aan gewasbeschermingsmiddelen. Uit voorzorg wil de gemeente daarom deze nieuwe regels instellen, vanuit het zogenaamde voorzorgsbeginsel.

Wat regelt het paraplubestemmingsplan?
Een minimale afstand van 50 meter is het uitgangspunt tot woon- en verblijfslocaties. Een zogenaamde spuitvrije zone. Afwijken van deze afstand is mogelijk, als een omgevingsvergunning wordt aangevraagd, goed onderbouwd met een locatie specifiek spuitonderzoek dat een goed woon- en leefklimaat gegarandeerd is.

Gelden de regels voor spuitvrije zones in alle situaties?
Nee, bestaande situaties op minder dan 50 meter afstand zijn volgens het overgangsrecht uitgezonderd. Als dat bestaande gebruik voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te hervatten zonder omgevingsvergunning met spuitonderzoek.

Kan ik reageren op de regeling voor de spuitvrije zones?
Ja, de voorontwerp bestemmingsregelingen liggen tot 1 november 2021 ter inzage met de mogelijkheid om daarop schriftelijk of mondeling te reageren bij het college van burgemeester en wethouders van De Fryske Marren.

Zie ook: