Wetterskip Fryslân wil geen lager tarief voor deelnemers ‘Aanvalsplan Grutto’

23-03-2021 JOURE – Wetterskip Fryslân voelt zich niet geroepen om boeren die zich inzetten voor weidevogels via het Aanvalsplan Grutto daarvoor te ‘belonen’ met lagere waterschapslasten. Het waterschap vindt dat grondeigenaren die aan bevordering van de biodiversiteit doen via agrarisch natuurbeheer via subsidies en beheervergoedingen beloond moeten worden. Dat functioneert beter dan met een tariefdifferentiatie in de waterschapslasten.

Lagere waterschapslasten vormen een van de pijlers onder het Aanvalsplan Grutto, waarmee oud-minister Pieter Winsemius, It Fryske Gea, de Friese Milieu Federatie en Vogelbescherming Nederland de terugloop van de weidevogelstand in Nederland aan willen pakken.

De organisatie willen dat er 30 vogelkerngebieden worden aangewezen, waarbinnen 1000 hectare landbouwgrond wordt beheerd in het belang van de vogels. De eigenaren van de grond moeten worden gecompenseerd voor de vermindering van inkomsten. Dat kan via langlopende beheerscontracten, een hogere melkprijs, lagere bankrentes, compensatie voor CO2-vastlegging en ook door lagere waterschapslasten.

In een voorbeeldberekening in het Aanvalsplan zou een gemiddeld bedrijf dat instapt jaarlijks 6000 euro aan waterschapslasten moeten kunnen besparen. Dat zou kunnen door boerenland met zwaar natuurbeheer niet langer te bestempelen als agrarische grond, maar als natuurterrein. Hiervoor gelden in Friesland heel verschillende tarieven. Voor gangbaar boerenland is dit 99 euro per hectare. Natuurgrond wordt aangeslagen voor 8 euro per hectare.