Wetterskip investeert volgend jaar 86 miljoen euro

20-11-2020 LEMMER – In 2021 investeert Wetterskip Fryslân 86 miljoen euro in diverse projecten. Hiermee houdt het waterschap de zorg voor droge voeten, schoon water en veilig wonen, werken en recreëren in Fryslân en een deel van het Groninger Westerkwartier op orde. Zo start in 2021 een grote renovatie van de rioolwaterzuiveringen in Heerenveen en Leeuwarden. Ook werkt het waterschap op meerdere locaties aan een duurzame en klimaatbestendige waterhuishouding, zoals in gebied Oldelamer/Nijelamer. Dit staat in de begroting van 2021.

Stijging waterschapslasten gelijk aan inflatie
Zoals vorig jaar afgesproken, blijft de stijging van de waterschapslasten in 2021 gelijk aan de inflatie. Dat betekent dat gezinnen met een eigen woning van € 200.000 ongeveer drie euro meer betalen voor het werk van Wetterskip Fryslân. Die verhoging geldt niet alleen voor gezinnen met een eigen woning, maar ook voor andere soorten huishoudens en bedrijven.

Klimaat grote uitdaging
Het klimaat blijft één van de grootste uitdagingen in het waterbeheer. Samen met boeren, inwoners, bedrijven en overheden zoekt Wetterskip Fryslân naar slimme en structurele oplossingen voor een veilige en leefbare omgeving. Zo schrijft het waterschap sinds afgelopen jaar samen met partners aan een ‘Blauwe Omgevingsvisie’, waarin wordt nagedacht over het waterbeheer in 2050-2100. Eind 2021 wordt de visie vastgesteld.
Op de korte termijn zet het waterschap, met de Regio Deal Zuidoost-Friesland, in op projecten om meer water vast te houden in perioden met extreme neerslag. Ook in de aanbestedingen van het waterschap wordt duurzaamheid een belangrijker criterium.

Samenwerking belangrijk
Wetterskip Fryslân blijft in 2021 intensief samenwerken met andere overheden. Zo werkt het waterschap samen in de Friese Veenweideaanpak en wordt de dijkversterking Koehool-Lauwersmeer gebiedsgericht opgepakt. Ook wil het waterschap op Schiermonnikoog samen met de omgeving aan de slag met de toekomstige dijk- en duinversterking op het eiland.

Tekort op begroting 2021
De begroting van 2021 kent een tekort van 6,5 miljoen euro. Hierin houdt het waterschap er rekening mee dat mogelijk meer inwoners en bedrijven door corona financieel moeilijk zitten en hun waterschapslasten niet kunnen betalen. Het tekort wordt opgevangen door gebruik te maken van de reserves. Hierdoor is de lastenverhoging beperkt. In 2022 wil Wetterskip Fryslân voor dezelfde insteek kiezen. Het waterschap werkt toe naar een sluitende begroting in 2023.

De begroting 2021 wordt op 30 november in de commissie Dijken, Steden en Financiën besproken en op 15 december aan het algemeen bestuur van Wetterskip Fryslân voorgelegd.