Wetterskip richten meer oevers van Friese meren en vaarten natuurvriendelijk in

29-10-2021 LEMMER – Wetterskip richt zich vanaf begin november 2021 de oevers van negen vaarten en vier meren in Fryslân natuurvriendelijk in. Door de aanleg van deze natuurvriendelijke oevers verbetert de ecologische waterkwaliteit. Daarnaast wordt met het verbreden van de vaarten extra waterberging gecreëerd. Zo is de streek beter beschermd tegen wateroverlast. Met dit project draagt het Wetterskip bij aan de doelen van de Europese Kaderrichtlijn Water. Het werk is voorjaar 2022 klaar.

Een natuurvriendelijke oever is een luwe, ondiepe waterzone in een bestaande vaart of bestaand meer. In deze zone, met een breedte van ongeveer 3 tot 5 meter (bij vaarten) en 10 tot 20 meter (bij meren) en een diepte van 50 tot 70 centimeter, bereikt het zonlicht beter de bodem. De ondiepe overgang naar de droge oever geeft ruimte aan libellen, reptielen en andere dieren. Voor vissen is het een goede plek om te schuilen of te paaien.

Waterriet groeit beter in luwe oevers. Dit riet zuivert het water. Als de (water)planten zich goed ontwikkelen, neemt de biodiversiteit (de verscheidenheid aan planten- en dierensoorten) verder toe. We gaan de oevers ecologisch onderhouden gericht op een permanent en ecologisch goed leefgebied voor het waterleven.

7,5 hectare zones in meren
Het Wetterskip leggt in de vier Friese meren in totaal 7,5 hectare luwe, ondiepe waterzones aan. Het gaat om de volgende meren:

  • Skûtelpoel bij Oudega (De Fryske Marren), aan de west- en zuidzijde.
  • Wide Ie bij Suwâld (Tytsjerksteradiel), bij de zandwinput van Van Oord.
  • Grutte Brekken bij Lemmer (De Fryske Marren), aan de noordoost-, noordwest- en zuidwestzijde.
  • De Geau bij IJlst (Súdwest-Fryslân), op drie locaties aan de westzijde en één locatie aan de oostzijde.

 Negen vaarten
In negen Friese vaarten leggen ze in totaal 13 kilometer aan natuurvriendelijke oevers aan. Bij dit project pakken we delen van de volgende vaarten aan:

  • Warkumer Trekfeart en De Wimerts in gemeente Súdwest-Fryslân.
  • Boalserter Feart, De Rie en Berltsumer Wiid in gemeente Waadhoeke.
  • Dokkumer Grutdjip (gemeente Noardeast-Fryslân).
  • Wide Hop (gemeente Tytsjerksteradiel).
  • Wergeaster Feart (gemeente Leeuwarden).
  • Juffersgat (gemeente Smallingerland).

Europese Kaderrichtlijn Water
Het project draagt bij aan de doelen van de Europese Kaderrichtlijn Water. In deze richtlijn staan afspraken die ervoor moeten zorgen dat uiterlijk in 2027 het water in alle Europese landen voldoende schoon en gezond is. Wetterskip en provincie Fryslân werken al jaren samen aan een betere waterkwaliteit en een rijk en gevarieerd waterleven. Samen met landeigenaren en bewoners geeft het waterschap ook de komende jaren invulling aan deze maatschappelijke opdracht. 

Kosten
De totale kosten voor de aanleg van natuurvriendelijke oevers in genoemde Friese meren (project natuurvriendelijke oevers Friese meren 1) bedragen 1,25 miljoen euro. Voor de vaarten (project aanleg KRW-oevers boezemkanalen 2) bedragen de kosten 1,9 miljoen euro. Beide projecten worden gefinancierd door ons en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (POP3). Een grondverzet- en aannemingsbedrijf uit Scharnegoutum voert de projecten uit.