Activiteiten in Fryslân voor Grondwater 2020

18-12-2020 LEMMER – Deze week verscheen de tweede druk van de Grondwateratlas. De atlas is een samenvatting van de Strategische Grondwaterstudie Fryslân die van 2017-2019 is uitgevoerd. Sinds het verschijnen van de eerste druk in september 2019 zijn diverse maatregelen in uitvoering.

De grondwaterstudie is hiervoor een belangrijke basis. Er wordt nu gewerkt aan pilots bij boeren om water vast te houden op zandgrond, advies bij verzilting in het kleigebied; een basis voor hoe om te gaan met drinkwater in Fryslân.  

De klimaatverandering dwingt ons om na te denken over de huidige inrichting van het Friese watersysteem. De Friese waterboezem en diverse grondsoorten vragen om maatwerk en aanpassingen, die door klimaatverandering urgent zijn. Zo heeft de Friese zandgrond te maken met verdroging, het Friese kleigebied met verzilting.

Drie voorbeelden van acties:

  • Pilot agrariërs op zandgrond
    Praktijkproeven om water vast te houden op de zandgronden in Oost Fryslân op agrarische bedrijven zijn in uitvoering. De eerste resultaten rond Wolvega zijn bemoedigend, het is gelukt om meer water vast te houden en grondwaterstand in het voorjaar en zomer te verhogen, waardoor het gewas minder last heeft van droogte.  
  • Advies bij verzilting
    Peter Prins is afgelopen najaar gestart als Regio-makelaar Zoet Zout Knooppunt voor het kleigebied. Hij is adviseur op het gebied van verzilting en heeft hierover contact met diverse partijen en met agrariërs.
  • Vitens en provincie Fryslân hebben samen een Drinkwaterstrategie 2050 opgezet. Doel hiervan is: de drinkwatervoorziening in Fryslân voor lange tijd veiligstellen. Dat doen we door gebieden aan te wijzen, waar in de toekomst op een duurzame manier drinkwater kan worden gewonnen. De strategie wordt een bouwsteen voor het Regionaal Waterprogramma van de provincie Fryslân en voor de Omgevingsverordening.

De eerste druk van de Grondwateratlas van Fryslân was binnen een jaar uitgegeven. De tweede druk verscheen deze week. Via de website van de provincie Fryslân is de atlas digitaal in te zien en kunt u een exemplaar gratis aanvragen.

De Grondwateratlas krijgt een vervolg in het Waterprogramma. Provinciale Staten hebben hiervoor een startnotitie vastgesteld (21 oktober 2020), waarbij keuzes voor beleid en werkwijzen genomen zijn, en in een Waterprogramma in 2021 uitgewerkt gaan worden. Het Regionaal Waterprogramma (2022 – 2027), gaat over hoe we in Fryslân omgaan met water.

Link naar de website