‘Boeren Meten Water’ gaat over in 2 vervolgprojecten

21-01-2021 LEMMER – Het ontwikkeltraject van Boeren Meten Water voor boeren in in het noordelijk zeeklei- en veenweidegebied krijgt in 2021 een vervolg in de projecten ‘Verzilting’ en ‘Meetnetwerk Veenweide’. Daar worden deelnemers voor gezocht.

Boeren Meten Water is 2 jaar geleden gestart. Boeren en waterschappen doen samen metingen om te werken aan verbetering van de waterkwaliteit en de beschikbaarheid van voldoende water. Met gebruik van AquaPins en AquaMobiles zijn metingen gedaan die via het Fixeau dashboard inzichtelijk werden gemaakt.

Het vervolgproject ‘Verzilting’ richt zich op akkerbouwers in het noordelijk zeekleigebied van Friesland en Groningen. Telers hebben er te maken met een toename van de verzilting van het oppervlaktewater en grondwater. Akkerbouwers kunnen zelf metingen doen in hoeverre het probleem op hun bedrijf speelt. Er is ruimte voor 50 boeren uit Friesland en 50 uit Groningen om deel te nemen.

Het ‘Meetnetwerk Veenweide’ richt zich op het gebied in Friesland. Daar speelt het probleem van bodemdaling als gevolg van veenoxidatie, klink en krimp. Er is bestaat de indruk bij waterschap, provincie en boeren in het veenweidegebied dat alleen het sturen op het slootpeil onvoldoende effect heeft op het beperken van de veenoxidatie, terwijl het in natte perioden wel problemen in het agrarisch gebruik oplevert. Via metingen wordt er extra informatie over verzameld.

Binnen het meetnetwerk gaan circa 125 boeren met de AquaPin aan de slag, verdeeld over gebieden. Het zijn gebieden waar een koppeling mogelijk is met de experimenten die daar al plaatsvinden of plaats gaan vinden. Samen stellen de projectpartners Acacia Water en LTO Noord een meetplan op. Daarbij worden ook de projectleiders van de experimenten en Wetterskip Fryslân betrokken.