Glyfosaat niet toegestaan op provinciale pachtgronden

04-12-2021 LEMMER – Binnen het nieuwe provinciale pachtbeleid is het gebruik van glyfosaat vanaf 2022 niet toegestaan op alle provinciale pachtgronden. Daarnaast mogen pachters het gebruik van pesticiden vanaf 1 januari alleen met toestemming inzetten. Het verbod op pesticiden geldt niet voor de +/- 40 hectare akkerbouwpachtgrond. Voor dit type grondgebruik zijn nog niet voldoende alternatieven qua gewasbescherming. Het provinciale pachtbeleid geldt alleen voor de circa 2000 hectare provinciale pachtgronden en niet voor de gronden die boeren zelf in eigendom hebben. 

Gedeputeerde Hoogland: “Der jildt in útsûndering foar pachters dy ’t oanslutend oan de pacht fan 2021 deselde provinsjale grûn op ‘e nij yn pacht krije. Sy hawwe gjin meldingsplicht en meie de ûnkrûden bestride sûnder skriftlike tastimming. Dizze kar is makke omdat yn de measte gefallen dizze ynset fan pachtgrûnen ûnderdiel útmakket fan rinnende gebietsprosessen en ôfspraken. Sadat der úteinlik in grûnruil plakfine kin”.

Initiatiefvoorstel en vorig pachtbeleid
Het pachtbeleid is in lijn met het initiatiefvoorstel van Provinciale Staten van oktober dit jaar. Het verschil met het vorige pachtbeleid is dat gebruik van glyfosaat en pesticiden voor grasland pleksgewijs eerder wel waren toegestaan. Voor akkerbouwgronden was dit eerder voor het hele perceel toegestaan, exclusief de akkerranden.

Toestemming
Van toestemming voor het gebruik van pesticiden kan sprake zijn als het mechanisch of handmatig verwijderen van probleemkruiden aantoonbaar niet lukt. Voor het gebruik van pesticiden volgt de provincie de wettelijke kaders vanuit de EU en het ministerie van LNV. Ondanks deze bestaande regelgeving gaat de provincie in gesprek met de EU en het Rijk over het stopzetten van het gebruik van pesticiden. 

Achtergrond
De provincie actualiseert het pachtbeleid regelmatig. Enerzijds door verplichte wijzigingen vanuit de EU en het Rijk, anderzijds door gewijzigd provinciaal beleid. Zo heeft de provincie in 2021 meer punten toegekend aan onder andere de biologische landbouw en kavels dichterbij de boerderij. Met als doel om het landbouwverkeer af te laten nemen en daarmee ook de stikstofuitstoot.