Heropening Voucherregeling Energiecoöperaties Fryslân

25-04-2021 LEMMER – De Voucherregeling Energiecoöperaties Fryslân ondersteunt en stimuleert energiecoöperaties in de provincie Fryslân om duurzame, lokaal opgewekte energie te leveren en hun project of businesscases te versterken waarbij de positieve effecten ten goede komen aan de directe omgeving. De regeling is aangepast en opnieuw opengesteld voor aanvragers voor de periode van 3 mei 2021 tot en met 30 april 2022.

In 2019 is er in totaal 100.000 euro aan subsidiemiddelen beschikbaar gesteld, waarmee negentien projecten (zon, warmte, besparen en wind) voor een totaal van 46.841 euro zijn gesubsidieerd in de periode van 5 november 2019 tot en met 31 december 2020. Op basis van de ervaringen wordt de regeling aangepast en opnieuw opengesteld voor het resterende subsidieplafond van 53.158,88 euro voor de periode van 3 mei 2021 tot 30 april 2022.

Hiervoor zijn de volgende aanpassingen gedaan:

  • Een energiecoöperatie kan nu maximaal 50% van de subsidiabele kosten van 10.000 euro in plaats van 5.000 euro aanvragen (met een minimum van 500 euro).
  • Cofinanciering d.m.v. subsidies was tot dusver niet mogelijk. Op grond van het nieuwe openstellingsbesluit wordt dit wel mogelijk gemaakt.
  • Een aanvrager kan nu tweemaal een aanvraag gehonoreerd krijgen op grond van de regeling, i.p.v. éénmaal, zolang de tweede aanvraag ziet op een andere activiteit dan waarvoor de eerste maal een subsidie is verstrekt.

De afgelopen jaren hebben lokale initiatieven ideeën en plannen bedacht die bijdragen aan de energietransitie. Deze plannen en projecten hebben professionele ondersteuning nodig. Een voucher kan hierbij helpen. Het gaat om projecten zoals collectieve zonnedaken, zonneweides, deelauto’s, isolatieprogramma’s, warmteprojecten, etc.

Stuwende kracht
Lokale energie initiatieven kunnen de spil vormen voor het versnellen van de energie-transitie en het creëren van bewustwording en draagvlak in Fryslân. Daarom wordt vanuit overheidsbeleid gestreefd naar lokale energiesystemen waarin burgers en bedrijven actief participeren. De lokale energie initiatieven kunnen hun realisatiekracht vergroten als zij ondersteund worden met expertise en toegang tot financiering. Hierbij dient aandacht te bestaan voor lokale participatie, met een streven naar eigendom van de lokale omgeving in 50% van de duurzame productie. Fryslân kent inmiddels zo’n 60 energiecoöperaties, en is daarmee één van de koplopers van Nederland.

Meer informatie: