Inzet groen gas voor Friese energievraag onderzocht

21-04-2021 LEMMER – Een kwart tot de helft van de warmtevraag in Fryslân kan uit groen gas komen. Dat blijkt uit een onderzoek naar de potentie van groen gas. Provinciale Staten vroegen om het onderzoek om duidelijk te krijgen welke bijdrage groen gas kan leveren aan de nodige energietransitie in Fryslân. Woensdag 21 april bespreekt PS de Regionale Energiestrategie, waarin staat hoe Fryslân wil verduurzamen.

Het onderzoek geeft antwoord op de vraag in hoeverre groen gas kan bijdragen aan de regionale warmtetransitie. Met andere woorden: hoeveel groen gas kan gemaakt worden met de in Friesland aanwezige biogrondstoffen? In het bijzonder is daarbij gekeken naar de bijdrage die monomestvergisting kan leveren. De uitkomsten van het rapport schetsen ons vier scenario’s. Het rapport vormt een belangrijke bouwsteen voor het debat in Provinciale Staten over de RES, maar ook voor de uitwerking van de warmtetransitievisie in de Friese gemeenten.

Scenario’s
De Regionale Structuur Warmte – Fryslân gaat er van uit dat in 2030 nog 16.275 TJ nodig is voor de gebouwde omgeving. Afhankelijk van de techniek en beleid kan minimaal 29% en maximaal 47% van de gebouwde omgeving in Friesland verwarmd worden met groen gas. 26% hiervan is afkomstig van mest. In het geval van hybride verwarming halveert de groen gas vraag waardoor deze percentages kunnen verdubbelen.

De technische haalbaarheid van groen gas is een ander vraagstuk dan de sociale en ruimtelijke inpassing van deze opwekmethode. De beoordeling van dergelijke projecten is aan gemeenten en de provincie. Niet elk project is dan ook per definitie uitvoerbaar.

Te downloaden:
Groen gas en haar bijdrage aan de Friese energietransities.pdf