Nieuw weidevogelbeleid voor Fryslân

02-02-2021 LEMMER – Weidevogels zijn een belangrijk onderdeel van het Fryske landschap. Daarom werkt de provincie Fryslân aan beleid om de weidevogelpopulatie te versterken. In de Startnotitie Weidevogels 2021 – 2030 staan drie ambitieniveaus voor het aanscherpen van het huidige beleid voor de komende periode.

Gedeputeerde Staten van Fryslân leggen de evaluatie van 2014 tot 2020 en de startnotitie met daarin de keuze voor een ambitieniveau op 21 april voor aan Provinciale Staten.

De voorkeursambitie van GS gaat uit van het omkeren van de neerwaartse trend en de stabilisatie en groei van de weidevogelpopulaties. Met als richtlijn 10.000 broedparen van de grutto. Dit is in lijn met het huidige beleid, maar aangevuld met aanbevelingen uit de evaluatie, de petitie Fryslân Greidefûgellân en het Aanvalsplan Grutto. Dan gaat het bijvoorbeeld om verdienmodellen zoals een hogere melkprijs voor boeren, en de gebiedsgerichte samenwerking in robuuste weidevogelkerngebieden. Belangrijk hierbij is om die benadering in de kerngebieden te koppelen aan de agenda’s voor bijvoorbeeld landbouw, veenweide, stikstof en natuur. Dit ambitieniveau vraagt om extra middelen, bovenop het huidige weidevogelbudget. Het gaat om een Rijksbijdrage van tien miljoen per jaar en middelen voor de aankoop en afwaardering van grond.

Een lager ambitieniveau betekent het voortzetten van het huidig beleid en accepteren van de neerwaartse trend. Het hogere ambitieniveau gaat uit van het optimaliseren van de totale oppervlakte weidevogelkansgebied in Fryslân en een robuustere weidevogelpopulatie (15.000 broedparen voor de grutto). Naast bovenstaande middelen vraagt dat om een extra provinciale bijdrage van vijf miljoen.

Nieuw beleid
Op basis van de keuze van PS komt er nieuw weidevogelbeleid. Naar verwachting stelt PS dit in november dit jaar vast. Ondertussen krijgen veel projecten uit 2020 een vervolg in 2021. Bijvoorbeeld de pilot steenmarterbeheer, de predatiemonitoring door collectieven, de Weidevogelkennisdag (18 februari) en de campagne Grutsk op ús Geidefûgels.

Ook starten er twee nieuwe LIFE projecten: GrassBirdHabitats en All4Biodiversity, en wordt er wederom ingezet op jeugdeducatie, de inzet van extra vernattingsmaatregelen en het Aanvalsplan Grutto. Gedeputeerde Douwe Hoogland: “It is wichtich om troch te wurkjen oan de greidefûgelprojekten. Gearwurking is dêr hiel wichtich by. Alle partijen yn it Olterterpoerlis, ûndersikers, frijwilligers, agrariërs en natuerbehearders: eltsenien is nedich om de greidefûgelstân yn Fryslân te ferbetterjen.”

Evalueren
Het aantal broedparen van de gidssoort grutto ging achteruit naar 6700 in 2020 in plaats van de gewenste 10.000, zo blijkt uit de evaluatie. De achteruitgang lijkt langzamer te gaan in de kerngebieden met weidevogelbeheer. Ook lijkt de daling van het aantal broedparen trager in Fryslân dan in de rest van Nederland. Voor de tureluur, veldleeuwerik, graspieper en gele kwikstaart is de afgelopen acht jaar wel een stijgende lijn de zien.