Projectgroep voor preventie wolvenschade in Friesland

30-03-2021 LEMMER – Een projectgroep gaat zich buigen over de preventie van wolvenschade in Friesland. Gedeputeerde Staten stemden op 30 maart in met het instellen van de Projectgroep Preventie Wolvenschade Fryslân (PPWF) per half april. In de PPWF kunnen partijen nauw met elkaar in overleg over maatregelen om schade door rondzwervende wolven te voorkomen en dierhouders, maar ook Gedeputeerde Staten van advies te voorzien. Bijvoorbeeld over het beschermen van dieren zoals geiten en schapen.

Naar verwachting sluiten vertegenwoordigers van LTO Noord, de Stichting Beheer Platform kleinschalige schapen- en geitenhouders, Fries Particulier Grondbezit, terreinbeherende organisaties, Vereniging van Friese Gemeenten en Kollektivenberied Fryslân aan bij de projectgroep, net als een schaapsherder met ervaring met het treffen van preventieve maatregelen.

Naast advies over preventie van schade, kan de PPWF ook aandacht besteden aan kennis en voorlichting over wolven, Gedeputeerde Staten adviseren over bijzondere gevallen van schade, advies geven over de financiering van gewenste beschermingsmaatregelen en nadenken over afstemming en overleg wanneer zich een wolf in Friesland vestigt. 

De provincie Friesland faciliteert de PPWF in het opzetten van een pilot voor preventie van schade door rondzwervende wolven, passend binnen wet- en regelgeving en toegespitst op de Friese situatie. Denk bijvoorbeeld aan de inzet van honden voor bescherming, het inrichten van beschermende nachtverblijven voor schapen of de inzet van elektronica. De bedoeling is om hier ambassadeurs en vernieuwers op het gebied van wolvenpreventiemaatregelen bij te betrekken. Na uitwerking legt de projectgroep de pilot aan Gedeputeerde Staten voor.

In 2018 is er in Friesland 5.005 euro betaald aan tegemoetkoming bij wolvenschade, in 2019 ging het om 2.571 euro en in 2020 was het 1.524,50 euro. De projectgroep gaat de komende 3 jaar aan de slag. Het instellen van de groep kost 99.000 euro.