Provincie – Uitvoering van het klimaatakkoord opgestart

11-04-2021 LEMMER – Klimaatverandering en zeespiegelstijging zijn een urgent en groot probleem. Zeker als we naar de toekomst van Fryslân kijken. Uitvoering van het Klimaatakkoord is noodzakelijk om Fryslân zo lang mogelijk leefbaar te houden, niets doen is geen optie.

Het Klimaatakkoord richt zich op maatregelen bedoeld om de oorzaken van klimaatverandering tegen te gaan, het beperken van broeikasgasemissies. Met de startnotitie moet er richting komen over hoe het Energieprogramma er precies uit komt te zien.

Hoofddoel van het mondiale Klimaatakkoord is om de gemiddelde temperatuurstijging op aarde te beperken tot maximaal 2 graden Celsius. Daarvoor moet de emissie van broeikasgassen zoals CO2 (koolstofdioxide) en CH4 (methaan) in 2050 zijn teruggebracht met 95%. Het tussendoel voor 2030 is 49%. Het beperken van de broeikasgasemissies in Fryslân gebeurt via vijf sporen:

  • Energieprogramma
  • Veenweideprogramma
  • Landbouwagenda
  • Provinciale bossenstrategie Fryslân
  • Regionaal Mobiliteits Programma

Sturing
Alle genoemde sporen worden dit jaar behandeld in Provinciale Staten. In de Startnotitie ‘Klimaatakkoord en energieprogramma’ wordt de vraag voorgelegd hoe deze sporen aangestuurd worden. Op 26 mei a.s. nemen Provinciale Staten daar een besluit over. Maar waar kan uit gekozen worden?

  • a. door monitoring van de bijdrage van de verschillende sectorale opgaven aan de klimaatdoelen en eventuele bijsturing via de sectorale opgaven (evenredig, doelmatig en met draagvlak);
  • b. door een evaluatie van de uitvoering van het Klimaatakkoord in 2024 met scenariovoorstellen hoe de 2030 klimaatdoelen gerealiseerd kunnen worden (evenredig, doelmatig en met draagvlak);
  • c. door een beschouwing van de uitvoering van het Klimaatakkoord in 2021 met

scenariovoorstellen hoe de 2030 klimaatdoelen gerealiseerd kunnen worden (evenredig, doelmatig en met draagvlak).

Vanuit het college wordt voorgesteld te kiezen voor optie a. Dit is een optie die geen inbreuk maakt op lopende processen en geleidelijk leidt tot een meer integralere aanpak. Daarmee is het een hiermee een flexibele en adaptieve oplossing die zorgt voor een totaaloverzicht en de vinger aan de pols houdt ten aanzien van sturings- en keuze mogelijkheden.

Het Energieprogramma (planning eind 2021 in PS)
In de startnotitie wordt voorgesteld om een Energieprogramma te maken. Die gaat de huidige beleidsbrief ‘Duurzame Energie’ vervangen. Het Energieprogramma is een uitwerking van de Omgevingsvisie. In de uitwerking voor het Energieprogramma staan de provinciale ambities voor duurzame energie en uitkomsten van de RES centraal. Deze ambities sluiten aan bij de klimaattafels ‘Elektriciteit’ en ‘Gebouwde omgeving’. In 2030 wordt 33% van de Friese energie duurzaam opgewekt (in 2025 is dit 25%) en in 2030 is 25% energie bespaard ten opzichte van 2010. Conform de afspraken uit het Friese Bestuursakkoord en het nationale Klimaatakkoord zijn we in 2050 onafhankelijk van fossiele brandstoffen.

Vervolgaanpak
Bij het maken van een Energieprogramma wordt met stakeholders en bewoners afgestemd over de wijze waarop de energiedoelen bereikt kunnen worden, over samenwerking met andere partijen en de verdeling van rollen. Een eerste ronde gesprekken zal plaatsvinden voor de zomer 2021. Het Energieprogramma wordt na de zomer opgesteld. Het resultaat zal zowel intern als extern worden voorgelegd en afgestemd. Het Energieprogramma wordt eind 2021 aan Provinciale Staten voorgelegd. De resultaten van de RES en de in het najaar uit te voeren systeemstudie worden hierin meegenomen.

Vervolgens wordt met de opgaven/programma’s die het Klimaatakkoord uitwerken gewerkt aan een notitie over het te verwachten resultaat per programma. Deze notitie wordt na de zomer opgesteld en samen met het Energieprogramma eind 2021 aan Provinciale Staten voorgelegd.

Uitdagingen en kansen
De maatregelen in dit akkoord en dit programma zullen de komende 30 jaar ingrijpende gevolgen hebben voor Fryslân en hun inwoners. Naast gevolgen bieden deze opgaven ook uitdagingen en kansen op sociaal en economisch gebied; Friezen kunnen er gelukkiger van worden. Voorbeeld is de eigen wijze waarop vele energie coöperaties in Fryslân actief zijn om in de eigen energiebehoefte te voorzien. Behalve sociale cohesie kan dit ook leiden tot economisch voordeel (geen hoge energierekening meer).