Provincies en waterschappen willen beter zicht op grondwateronttrekkingen

05-04-2021 JOURE – Minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat heeft de door het Interprovinciaal Overleg en de Unie van Waterschappen uitgevoerde inventarisatie van grondwateronttrekkingen naar de Tweede Kamer gestuurd. Provincies en waterschappen willen hun grondwater- en beregeningsbeleid herijken. Onderdeel van de herijking is verbetering van de registratie van onttrekkingen en onttrokken hoeveelheden.

In het rapport ‘Overzicht Grondwateronttrekkingen‘ geen de provincie en waterschappen een beschrijving van regels en bevoegdheden ten aanzien van grondwateronttrekkingen, informatie over aantallen grondwateronttrekkingen en onttrokken hoeveelheden en voorstellen om te komen tot verbeteringen. Daarbij worden grondwateronttrekkingen in een bredere context van de problematiek van klimaatverandering en droogte geplaatst.

Voor grondwateronttrekkingen voor drinkwater en grote industriële onttrekkingen bestaat een compleet beeld van de vergunde onttrekkingen en daadwerkelijk onttrokken hoeveelheden. Op grond van de Waterwet geldt in beginsel een vergunning- of meldingsplicht voor grondwateronttrekkingen, waarbij de onttrokken hoeveelheden moet worden opgegeven.

De regelgeving biedt echter de ruimte om gevallen aan te wijzen waarin deze verplichtingen niet gelden. Voor onttrekkingen voor beregening in de landbouw geldt dat niet alle waterschappen verplichten tot een opgave van onttrokken hoeveelheden. Daarom bestaat daarvan geen compleet beeld. Voor kleine onttrekkingen geldt meestal geen vergunning- of meldingsplicht.

De Unie van Waterschappen en het Interprovinciaal Overleg zien dat het aantal grondwateronttrekkingen en onttrokken hoeveelheden voor met name beregening in de landbouw de laatste jaren is toegenomen in verband met de droogte. Deze toename gecombineerd met afnemende waterbeschikbaarheid zet het grondwatersysteem in de hoger gelegen delen van Nederland onder druk. Daarom willen de provincies en waterschappen hun grondwater- en beregeningsbeleid herijken en de registratie van onttrekkingen en onttrokken hoeveelheden verbeteren.