Rapport AcconAVM – Tot €8,5 miljoen kan terugvloeien naar Friese gemeenten

19-02-2021 JOURE – 41% van het totaal aan gedeclareerde en uitbetaalde zorg zou moeten terug vloeien naar de Friese gemeenten. Dat is de conclusie van het rapport ‘Terugvordering conversiedossier’. Negen zorgaanbieders, meestal na contact via mail of telefoon, onverminderd
akkoord met het schikkingsvoorstel. Ook met drie zorgaanbieders waarmee in het najaar 2019 een bestuurlijk overleg is gevoerd, werd in datzelfde jaar overeenstemming bereikt.

De projectgroep heeft gecommuniceerd met individuele gemeenten over de voortgang, lopende zaken, instructies voor administratieve afhandeling en over verzoeken om informatie. Daarnaast is de stuurgroep Taskforce Jeugd
en het Portefeuillehouders overleg Sociaal Domein, tijdens het project schriftelijk en mondeling geïnformeerd over de voortgang. Communicatie naar colleges van B & W en externen (zoals pers) heeft alleen plaatsgevonden vanuit de stuurgroep van het project.

Volgens globale schattingen van KPMG en uitwerking door AcconAVM kan het in totaal om een (eenmalig te veel betaald) bedrag van respectievelijk €7 tot € 8,5 miljoen gaan.