Rol Afsprakenkader weidevogelbescherming bij Omgevingsverordening

24-11-2021 LEMMER – Het College van Gedeputeerde Staten heeft met belangstelling kennisgenomen van het Afsprakenkader dat vorige week door elf landbouworganisaties is aangeboden. Het college stelt aan de Staten voor om dit als bijlage op te nemen in de reactienota bij de Omgevingsverordening die in het voorjaar wordt vastgesteld.

“Neffens ús is it Ofsprakeramt yn de geast fan de earder formulearre útwurking fan de soarchplicht. Wol is it sa dat de soarchplicht ûnderdiel is fan de wet wêr’t eltsenien him oan hâlde moat. Dêr kinne we neat oan feroarje, mar wy sille mei in-oar sjen moatte oft dit Ofsprakeramt de kommende jierren wurkje kin”, zegt gedeputeerde Douwe Hoogland. In april 2022 besluit Provinciale Staten over het vaststellen van de Omgevingsverordening. Het college stelt aan Provinciale Staten voor om de uitwerking van de zorgplicht voor weide- en akkervogels daarin niet op te nemen. Daarnaast is het advies om het Afsprakenkader als bijlage op te nemen in de reactienota waarin alle binnengekomen zienswijzen van de Ontwerp Omgevingsverordening worden behandeld.

Bescherming van weidevogels
Elf landbouworganisaties hebben afgesproken hoe ze de komende jaren weidevogels willen beschermen in Fryslân. Dit gebeurde nadat de landbouwsector in het voorjaar aangaf de uitwerking van de zorgplicht in de Ontwerp Omgevingsverordening niet werkbaar te vinden. In het Afsprakenkader weidevogels Fryslân valt te lezen hoe de landbouwpartijen met de uitwerking van zorgplicht voor weidevogels willen omgaan.

Het document is ondertekend door Agractie, Het Friesch Grondbezit, Agrarische Jongeren Fryslân, Farmers Defence Force, Land- en Tuinbouw Organisatie Noord, Kollektivenberied Fryslân, Feriening Biologyske Boeren Fryslân, Netwerk Grondig, Nederlandse Melkveehouders Vakbond, Dutch Dairymen Board en de Nederlandse Akkerbouw Vakbond. Ook is het Afsprakenkader gedeeld met natuur- en milieuorganisaties.