Schone Energie in Fryslân

26-03-2021 LEMMER – Wereldwijd verandert het klimaat. Broeikasgassen, zoals CO2, zorgen ervoor dat de temperatuur op aarde stijgt. Daarom hebben landen over de hele wereld, in het Klimaatakkoord van Parijs, afspraken gemaakt om de CO2-uitstoot te verminderen. Dat betekent dat we ook in Nederland zuiniger moeten omgaan met energie en zoveel mogelijk energie duurzaam gaan opwekken. Zo zorgen we voor een betere toekomst voor ons én onze kinderen.

Nederland heeft het akkoord van Parijs vertaald naar een nationaal Klimaatakkoord. Hierin is onder andere afgesproken dat we in Nederland de CO2- -uitstoot verlagen door op een duurzame manier elektriciteit en warmte op te wekken. Concreet betekent dit dat we in Nederland vanaf 2030, 70% van ons elektriciteitsgebruik duurzaam willen opwekken in eigen land.

Regionale klimaatdoelen
Om de doelen te behalen, is Nederland verdeeld in 30 energieregio’s. De provincie Fryslân is één van deze regio’s. Elke regio maakt eigen plannen om steeds meer duurzame elektriciteit op te wekken en legt dit vast in een Regionale Energiestrategie (RES). De Friese gemeenten, provincie, Wetterskip Fryslân, netbeheerder en de Friese Energie Alliantie werken samen aan de RES Fryslân.

Hoe werkt de RES?
Iedere energieregio werkt aan een plan waarin staat hoeveel elektriciteit zij in 2030 duurzaam kunnen opwekken. Ook wordt onderzocht welke warmtebronnen in de regio beschikbaar zijn om woningen aardgasvrij te verwarmen. In Fryslân hebben we hiervoor al mooie stappen gezet. Met projecten voor duurzame elektriciteit die al zijn gerealiseerd en plannen waarvoor een vergunning is verleend. Zo wekken we in 2030 al 70% van de elektriciteit die we in Fryslân gebruiken duurzaam op. De komende periode kijken we of we daar met z’n allen uit eigen overtuiging nog wat bij kunnen en willen doen. Omdat er, door provinciaal beleid, geen nieuwe windmolens geplaatst mogen worden doen we dat vooral met zonne-energie. Hiervoor kijken we eerst naar de daken, dan de mogelijkheden in de bebouwde omgeving en indien nodig naar het ongebouwde gebied. Hierbij houden we altijd oog voor het Friese landschap.

Wat gaan we de komende tijd doen?
Het is belangrijk dat de regio achter de Friese plannen staat. Daarom gaat begin april de RES 1.0. ter goedkeuring naar de achttien gemeenteraden van Fryslân, Provinciale Staten en het Algemeen Bestuur van Wetterskip Fryslân. De RES 1.0 wordt vervolgens op 1 juli aangeboden aan het Nationaal Programma RES.

Wat betekent de RES-Fryslân voor u?
Als inwoner van Fryslân krijgt u misschien al duurzame elektriciteit van de zonnepanelen op uw dak. Of u heeft uw huis goed geïsoleerd. Dat is mooi! Toch is er meer nodig om de doelstellingen uit het klimaatakkoord te halen. Dat heeft gevolgen die ook in uw omgeving zichtbaar worden, bijvoorbeeld met zonneparken in het landschap. We willen ons prachtige Friese landschap graag behouden. Tegelijk willen we het samen laten gaan met het produceren van duurzame elektriciteit.

Daarom is het belangrijk dat we de beschikbare grond in onze provincie goed gebruiken. Hiervoor maakt elke gemeente een omgevingsplan voor haar grondgebied. Dit bevat alle regels over de omgeving die de gemeente stelt binnen haar gebied. U als inwoner, bedrijf of maatschappelijke organisatie wordt hier bij betrokken.

De gemeenten zijn verantwoordelijk voor het betrekken van inwoners bij het opwekken van duurzame energie. De regio ondersteunt de gemeenten in communicatie over de RES en met kennisuitwisseling. Zo wordt bijvoorbeeld gekeken naar hoe u als inwoner kunt profiteren van de opbrengsten van het duurzaam opwekken van energie. De energieregio werkt samen met de FEA; De Friese Energie Alliantie. De FEA bestaat uit 11 betrokken maatschappelijke organisaties die actief bijdragen aan het tot stand komen van de RES. Meer informatie over de FEA vindt u op www.resfryslan.frl.

Webinar voor inwoners op dinsdag 30 maart
Wilt u meer informatie over de Regionale Energiestrategie van Fryslân? Op dinsdag 30 maart is er een webinar speciaal voor inwoners van Fryslân. Tijdens dit webinar vertellen wij u meer over RES Fryslân en proberen wij de vragen die er zijn te beantwoorden.

Wanneer?
Dinsdag 30 maart

Hoe laat?
Van 20.00 tot 21.00 uur

Aanmelden
Aanmelden voor het webinar kan op www.resfryslan.frl. Heeft u op voorhand vragen? Dan kunt u deze alvast doorgeven. Meer informatie over de Regionale Energiestrategie Fryslân vindt u op www.resfryslan.frl