Steenmarters halen minder weidevogelnesten leeg

10-12-2020 LEMMER – Om weidevogels te beschermen zijn dit voorjaar in acht weidevogelgebieden steenmarters gevangen en gedood. Het gaat om negentig steenmarters. Ongeveer evenveel mannetjes als vrouwtjes. Dit zorgde ervoor dat steenmarters minder weidevogelnesten leeghaalden. Helaas zijn niet in alle gebieden meer weidevogelkuikens uit het ei gekomen dan voorgaande jaren. Dit komt onder andere omdat andere dieren de nesten leeghaalden.

In 2020 waren er acht proefgebieden: Soarremoarrepolder, Zwagermieden, Veenhoop, Workumerwaard & Workumerommelanden, Fjûrlannen, Ontginning, Janssenstichting en Skrok & Skrins. In alle gebieden – met uitzondering van de Veenhoop – werden fors minder weidevogelnesten door steenmarters leeggehaald. Het broedsucces bleef echter in 5 proefgebieden achter. Dit komt voornamelijk doordat de nesten werden leeggehaald door andere dieren, zoals wezels, bunzings en hermelijnen. Daar zijn er vorig jaar extra veel van grootgebracht door de muizenpiek en de zachte winter. De verwachting is dat dit aantal volgend jaar afneemt, omdat er in 2020 veel minder muizen waren. De proef met het wegvangen van steenmarters wordt in 2021 uitgebreid naar nog zes locaties.

Monitoring
In totaal werden er in zestien gebieden 1300 nesten met wildcamera’s gevolgd door de collectieven, natuurbeheerders en vogelwachten. Het aantal nesten wat is uitgebroed verschilde sterk per gebied. Van de nesten die leeggehaald werden verschilde het sterk door welk dier dit werd gedaan. Over het algemeen werden de meeste nesten leeggehaald door de vos en steenmarter. Daarnaast zijn zeven steenmarters in vier gebieden in Fryslȃn en Groningen voorzien van een GPS-zender. Daarmee wordt het leefgebied in kaart gebracht. Het lijkt erop dat steenmarters water niet vaak zwemmend oversteken. Onderzocht wordt of een andere inrichting van het landschap ook bij kan dragen aan het verminderen van het leeghalen van weidevogelnesten door steenmarters. Het monitoren en het zenderen van steenmarters krijgt daarom in 2021 een vervolg.

Weidevogelstand te laag
In delen van de provincie Fryslân is de weidevogelstand veel te laag om een gezonde weidevogelpopulatie in stand te houden. Uit eerder onderzoek blijkt dat dit onder andere  komt door de intensieve landbouw en vossen en steenmarters die nesten leeghalen. Sinds het voorjaar van 2018 voert de provincie daarom proeven uit met het wegvangen en doden van steenmarters in weidevogelgebieden. Daarnaast wordt er samen met boeren, natuurbeheerders en vrijwilligers ingezet op het verbeteren van het leefgebied van de weidevogels. Bijvoorbeeld door het creëren van robuuste weidevogelkerngebieden met kruidenrijke en vochtige graslanden. Vernieuwd beleid voor predatiebeheer wordt in mei 2021 in de nota beheer en schadebestrijding aangeboden aan Provinciale Staten.