Stoffel Zandstra fan De Lemmer wint Fryske Kultuerpriis

01-04-2021 LEMMER – Stoffel Zandstra fan De Lemmer hat de Fryske Kultuerpriis 2020 fan De Fryske Marren wûn. Wethâlder taalbelied Luciënne Boelsma ferraste him juster thús mei it útrikken fan in cheque fan €750,-.Gemeente De Fryske Marren rikt jierliks in priis út oan it bêste, moaiste of meast nijsgjirrige Fryske kulturele inisjatyf. De gemeente wol mei dizze priis it brûken fan it Frysk stimulearjeen ferbynt der in jildpriis oan fan €750,-. De sjuery bestietút Jelle Wesselius, Hendrik Boonstra en Douwkje Douma-Zijlstra.Stoffel ZandstraStoffel Zandstra fan De Lemmeris nominearre troch ferskate persoanen en ferieningen út it doarp.

Zandstra is dan ek op in protte terreinen aktyf, as ûnder oare sjonger, skriuwer fan strips oant teaterstikken, produsint en muzikant. Hij brûkt derby net allinnich it Frysk, mar hat der tegearre mei syn kompanjon Wim Swart foar soarge dat der in nije ympuls jûn is oan de eigen doarpstaal, it Lemsters.FilmkesOmdat der troch corona net ien by de útrikking wêze mocht, is der in filmke fan makke. Ek binne der filmkes makke fan in tal minsken dy’t Zandstra nominearre hawwe. Dit is allegear werom te finen op www.defryskemarren.nl en de gemeentlike social media.

Letter troch corona
Oare jierren wie it tradysje dat de Fryske Kultuerpriis útrikt waard op de nijjiersresepsje fan de gemeente. Troch corona koe dat net trochgean. Dat is noch efkes duorre hat foardat de priis útriktis, is omdat wy de hoop hienen dat der al wer wat mear mooglik wêze soe. Omdat dit der op it stuit noch net op liket, is de priis no op dizze wize útrikt.