Unieke kans voor natuurlijke energiepolder bij Langweer

15-06-2021 LANGWEER – Ten noorden van Langweer ligt een polder van ongeveer 70 hectare op een eiland. Vanuit het dorp is een initiatief ontstaan om van dat eiland een voor Nederland unieke ‘energiepolder’ te maken. Het grasland maakt daarbij plaats voor natuurinclusieve landbouw en zonnepanelen. Deze omschakeling levert minder CO2 uitstoot en waarschijnlijk de terugkeer van weidevogels in het gebied op. Het college van gemeente De Fryske Marren is enthousiast over het initiatief en ziet het als een interessant experiment om in de praktijk na te gaan of verschillende doelen in één gebied kunnen worden gecombineerd.

Maaigras maakt plaats
De huidige polder wordt nu vrijwel geheel verpacht als grasland. Door deze manier van landschapsbeheer zijn er weinig weidevogels en is de biodiversiteit beperkt. Door in te zetten op natuurinclusieve landbouw met verhoging van het waterpeil stopt niet alleen de bodemdaling en veenafbraak van het land, ook krijgt de weidevogel ruimte en worden kansen op biodiversiteit verhoogd.

De energiepolder ligt in een landschappelijk kwetsbaar gebied. Een deel van de polder wordt vrijgemaakt voor kleine zonnevelden. Wethouder Roel de Jong: “Dit plan vraagt om zorgvuldige inpassing in het open landschap. Welk effect bijvoorbeeld de zonnevelden op de weidevogel gaat hebben is ook nog niet bekend.”

Door het beperken van de CO2 uitstoot in het veengebied kunnen er CO2 certificaten verkocht worden via de Valuta voor veen methodiek. Wethouder Frans Veltman: “De opbrengsten van die opwek zijn een belangrijke compensatie voor de verminderde inkomsten door de pachter. Samen met de opbrengsten uit de energieopwekking rekent men op deze wijze op een rendabele bedrijfsvoering.”

Plannen worden verder uitgewerkt
Het college heeft in reactie op het principeverzoek aangegeven een ‘positieve grondhouding’ te hebben. De initiatiefnemers, de eigenaren van de grond, zullen de plannen verder uitwerken in samenwerking met inwoners en overheden. De gemeenteraad van De Fryske Marren moet het plan verderop in het proces nog goedkeuren via een bestemmingsplanwijziging.