Vergunningverlening aan PAS-melders gaat zeker tot 2023 duren

04-12-2020 LEMMER – De toezegging om de melders ten tijde van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) van een vergunning binnen de Wet op Natuurbescherming te voorzien, blijft voor minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van onverminderde prioriteit. Ze houdt er echter rekening mee dat de laatste meldingen op zijn vroegst in 2023 in vergunningen kunnen worden omgezet. Dat schrijft de minister aan de Tweede Kamer.

In de nota naar aanleiding van het verslag over de wijziging van de Wet natuurbescherming en de Omgevingswet met het oog op stikstofreductie en natuurverbetering reageert Schouten op een reeks vragen vanuit de Tweede Kamer.

Schouten stelden dat ondernemers die voor bedrijfsactiviteiten binnen het PAS een melding hebben gedaan te goeder trouw hebben gehandeld, en buiten hun schuld in een situatie zijn gekomen dat zij een vergunning nodig hebben. Het is wel noodzakelijk dat de activiteiten van deze bedrijven, als negatieve effecten op stikstofgevoelige natuur niet op voorhand kunnen worden uitgesloten, passend beoordeeld worden. Als uit deze passende beoordeling blijkt dat dit niet het geval is, kan een vergunning worden verleend.

De minister voorziet dat het in veel gevallen nodig zal blijken emissiereducerende maatregelen te treffen om zeker te zijn dat een vergunning bij de rechter stand houdt. Via het programma stikstofreductie en natuurherstel wordt door het kabinet gewerkt aan reductie van de stikstofdepositie, stelt Schouten. De wetswijziging helpt daardoor bij het omzetten van meldingen in vergunningen.

Op dit moment is de inschatting van de minister dat het verlenen van de eerste vergunningen in de eerste helft van 2021 kan plaatsvinden. De laatste meldingen kunnen naar verwachting op zijn vroegst in 2023 in vergunningen worden omgezet. Vanwege het aantal meldingen, de complexiteit van het traject en afhankelijkheid van het uitvoeren van de maatregelen om de depositie te verlagen kost het omzetten van alle meldingen de nodige tijd. Schouten onderzoekt wel of het sneller kan.