Wetter foar letter

08-09-2021 JOURE – Gedeputeerde Staten heeft de Drinkwaterstrategie Fryslân 2050 vastgesteld. Deze strategie, met als titel; “Wetter foar letter”, kwam in samenwerking met waterbedrijf Vitens tot stand. Het omschrijft hoeveel grondwaterreserves er mogelijk nodig zijn om te kunnen voldoen aan de toekomstige drinkwatervraag.

Grondwater is de bron voor het drinkwater in Fryslân. Onze provincie heeft een grote voorraad schoon, zoet grondwater. Een deel van dit zoete grondwater wordt al gebruikt voor de productie van drinkwater. In de afgelopen jaren is de vraag naar drinkwater in Fryslân sterk toegenomen. Daarnaast hebben berekeningen duidelijk gemaakt dat er in de toekomst bij een aantal huidige drinkwaterwinningen het risico bestaat op verzilting.

Om iedereen in Fryslân schoon en voldoende drinkwater te kunnen blijven bieden, moet de drinkwaterproductie op deze ontwikkelingen voorbereid zijn. Daarbij is het uiteraard belangrijk dat gebruikers spaarzaam omgaan met drinkwater. Als onderdeel van de drinkwaterstrategie willen we daarom verder inzetten op waterbesparing. Hiervoor wordt een actieprogramma opgesteld. Daarnaast is een goede kwaliteit van het grondwater van belang voor de drinkwatervoorziening. Daarom werken we in het kader van de drinkwaterstrategie ook aan het behoud van een goede kwaliteit van het Friese grondwater.

Landelijk is afgesproken dat alle provincies grondwaterreserves aanwijzen voor toekomstige drinkwaterwinning. In de drinkwaterstrategie worden deze Aanvullende Strategische Voorraden (ASV’s) beleidsmatig vastgesteld. Voor Fryslân betekent dit nu dat er ASV-zoekgebieden zijn gedefinieerd.  De formele juridische aanwijzing van de ASV’s vindt plaats in 2022/2023.

Om de kwaliteit van het grondwater te waarborgen, worden deze ASV-gebieden beschermd tegen mijnbouwactiviteiten zoals gaswinning. Het aanwijzen van ASV’s heeft geen invloed op andere activiteiten zoals landbouw. De Drinkwaterstrategie Fryslân 2050 is onderdeel van het Regionaal Waterprogramma. Provinciale Staten behandelen dit programma eind dit jaar.

Meer informatie over water in Fryslân is te vinden op: Grondwater in Fryslân