Zichtbaar Fries voor stimuleren taalgebruik

04-03-2021 LEMMER – Het Fries moet meer en duidelijker te zien zijn in het dagelijkse leven. Daarom komt de provincie Fryslân met een plan om de zichtbaarheid van de Friese taal te vergroten. De provincie wil in samenwerking met het Rijk zorgen dat er meer Fries gebruikt wordt. Bijvoorbeeld als het gaat om wegwijzers in de openbare ruimte, communicatie met overheden of het gebruik van het Fries bij bedrijven.

De provincie is als taalbrenger verantwoordelijk voor het borgen en bevorderen van de Friese taal. In de Bestjoersôfspraak Fryske Taal en Kultuer (BFTK) hebben het Rijk en de provincie daar afspraken over gemaakt. Met het plan Fanselssprekkend Frysk willen ze daar aan bijdragen. Centraal in het plan staat het verleiden tot het gebruik van het Fries. De provincie wil gemeenten, organisaties en ondernemers op een positieve wijze stimuleren.

Gedeputeerde Sietske Poepjes: It Frysk moat in fanselssprekkend plak krije yn it iepenbiere libben yn Fryslân. Us Fryske taal sichtber meitsje hat in krêftige útwurking wat it legitimearjen fan in taal oangiet, en sa ek op de taalhâlding fan minsken. As jo it Frysk oeral sjogge, dan sille jo it Frysk ek gauris brûke.

Het goede voorbeeld
De provincie wil zelf het goede voorbeeld geven. Het Fries moet volledig en functioneel zichtbaar worden in zowel de interne als externe communicatie. De provincie zal de Friese taal een meer vooraanstaande plek geven in het personeelsbeleid, digitale communicatie en de eigen publieke ruimte. De provincie gaat in overleg met het Rijk over de landelijke overheidscampagnes. Inzet is dat campagnes die Fryslân raken op zijn minst tweetalig zijn. De Friese versie moet dan ook tegelijk beschikbaar komen met de Nederlandse versie.