Zowel boeren als waterschappen zien kansen voor beter slootrandbeheer

07-01-2021 LEMMER – Vanuit de Europese Unie is er subsidie beschikbaar voor slootrandbeheer waarmee de biodiversiteit en de waterkwaliteit in het landelijk gebied wordt verhoogd. Voor het beheer zijn de boeren en het waterschap in grote mate van elkaar afhankelijk. Een soepele samenwerking is net zo belangrijk als de beloning. Voor het project ‘Innovaties biodiversiteit Veenkoloniën’ heeft het Louis Bolk Instituut enquêtes uitgezet onder boeren en waterschappen om te achterhalen of daarin verbeteringen mogelijk zijn. 

In de zomer van 2021 werden 2 enquêtes gehouden. De eerste enquête was gericht op boeren en de tweede enquête was gericht aan medewerkers van de waterschappen en de Unie van Waterschappen. Het doel was om een beeld te krijgen van het huidige beheer van slootranden, zowel vanuit het perspectief van de boer als vanuit het waterschap. Daarnaast was het doel om ideeën te verzamelen over verbetering van de aanpak.

Zowel medewerkers van het waterschap als boeren hadden de mogelijkheid suggesties aan te dragen voor verbetering van het slootrandbeheer. Alle waterschappen in Nederland en de Unie van Waterschappen hebben op de enquête gereageerd, waarmee een goed beeld is ontstaan van de landelijke situatie. De respons onder boeren was representatief voor boeren in het noordoosten van Nederland met een bedrijf op zandgrond.

Een aantal boeren stelt dat er vaker mag worden gemaaid of dat er te laat wordt gemaaid wordt waardoor de hoeveelheid vegetatie te groot wordt voor de apparatuur die het waterschap gebruikt. Ook zouden de waterschappen de probleemonkruiden beter in de gaten kunnen houden zodat het talud of het rijpad geen bron wordt voor akkeronkruiden als distels. Veel boeren dringen aan op meer overleg, bijvoorbeeld over het waterpeil in de winter.

De medewerkers van de waterschappen nodigen agrariërs uit om vaker in gesprek te gaan met de schouwmeester. Wanneer er verschil van inzicht bestaat over het beheer is het belangrijk dat te melden bij het waterschap. Zo krijgt het waterschap beter zicht op hoe de schouw verloopt.  Net als boeren noemen ook de waterschappen meer contact wenselijk.